Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Informació de detall d'EP o UTE que operen a l'estranger i per participació en fórmula de col·laboració anàloga a UTE

Este quadre es troba en la pàgina 2 bis del model 200 i ha de ser utilitzat pels contribuents, sigui quin sigui seu forma jurídica, que aporten informació detallada dels establiments permanents o de les unions temporals d'empreses que operen a l'estranger, així com de les entitats que participen en obres, servicis o subministraments que realitzen o presten a l'estranger mitjançant fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, respecte de les que reben beneficis o pèrdues durant el període impositiu objecte de declaració.

En este apartat s'haurà de complimentar la següent informació:

  • Campo «Identificación». En este camp, s'haurà de recollir la identificació de les entitats a informar. Es permet l'emplenament d'un codi que no s'ajuste al «format NIF».Este camp s'haurà de complimentar sempre que es complimente algun dels restants camps de cada fila.

  • Campo «País de residència fiscal». En este camp, s'haurà de recollir el país de residència fiscal de les entitats a informar. Es mostrarà la relació de països codificada amb dos caràcters alfabètics (per a no residents). Este camp s'haurà de complimentar sempre que es complimente algun dels restants camps de cada fila.

  • Campo «Volumen d'operacions». En este camp, s'haurà de recollir el volum d'operacions de les entitats a informar. Es tracta d'un camp numèric que s'haurà de complimentar sempre que es complimente algun dels restants camps de cada fila.

  • Campo «Beneficio o pèrdua que obtenen durant el període impositiu». En este camp numèric, s'haurà de recollir el benefici o perduda que les entitats a informar hagen obtingut durant el període impositiu.

  • Campo «Suma d'ajustaments al resultat comptable des de l'inici de l'activitat». En este camp numèric, s'haurà de recollir la suma d'ajustaments al resultat comptable des de l'inici de l'activitat de les entitats a informar.

  • Campo «Suma de deduccions per DI internac. (art. 31 LIS ) acreditada en períodes anteriors». En este camp numèric, s'haurà de recollir la suma de les deduccions per doble imposició internacional de l'article 31 de la LIS que les entitats a informar hagen declarat en períodes anteriors.