Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Presentació

L'Agència Estatal d'Administració Tributària té entre els seus principals objectius el de minimitzar els costos de compliment que han de suportar els ciutadans en les seues relacions amb la Hisenda Pública.

Fidel a este propòsit, i a fi de facilitar als contribuents el compliment de les seues obligacions tributàries, l'Agència Tributària posa a la seua disposició l'edició del Manual Pràctic de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent als contribuents per este imposat que obtinguen rendes subjectes al mateix mitjançant establiment permanent i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol de l'exercici 2021, adaptada al llenguatge HTML que ha sigut preparada pel Departament de Gestió Tributària.

Este Manual no només està concebut per a facilitar l'emplenament dels models de declaració de l'Impost sobre Societats, sinó també per a la mateixa divulgació de l'Impost.L'estructura del mateix, orientada a l'esmentat final, s'ha realitzat distingint dues parts:una primera, referida a les principals novetats i qüestions generals de l'Impost, i la segona, que examina amb deteniment el contingut de cada pàgina dels models de declaració, incloent des de les qüestions generals d'emplenament fins a les particularitats de cada règim especial.A més, davall els epígrafs d'«Important» i «A tindre en compte», s'han inclòs en alguns capítols certes puntualitzacions relacionades amb l'aplicació de l'Impost, que s'han considerat rellevants.Finalment, al final del Manual, s'inclouen dos annexos que recullen els diferents models de declaració de l'Impost sobre Societats (models 200 i 202), i un apèndix normatiu que conté la Llei i el Reglament de l'Impost, així com altres normes rellevants relacionades amb el mateix.

D'altra banda, la seua confecció en este format digital HTML perseguix assolir tres objectius bàsics que venien sent reiteradament demandats pels contribuents.

El primer és la seua accessibilitat Web, és a dir, aconseguir que l'accés al mateix siga possible pel màxim nombre de persones, independentment dels seus coneixements o capacitats personals o físiques i independentment de les característiques tècniques de l'equip utilitzat per a accedir al Web.

El segon, possibilitar i posar a disposició dels contribuents de forma simultània els continguts del Manual en altres idiomes o llengües cooficials.

El tercer i últim objectiu és el d'optimitzar la utilització del seu contingut, açò és, una explotació eficaç del contingut del Manual que evite la duplicitat de documents al Web de l'Agència Tributària sobre els mateixos temes, reduint l'excés d'emmagatzemament i la necessitat d'estar actualitzant una pluralitat de documents comparativament coincidents.

Des de la campanya anterior, atesos els avantatges que aporta el Manual en la seua versió HTML, es va optar per suprimir la versió en paper del Manual pràctic de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents, i mantindre únicament la versió a HTML.A més, des de la versió HTML, es va incorporar la possibilitat de generar un arxiu en format PDF del contingut del Manual, format al qual s'han incorporat a la present campanya millores per al desplaçament i navegació per document, i que permet la seua impressió en paper si així es desitja.

Departament de gestió tributària