Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per a evitar la doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis

L'article 65.Tres de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen conclòs a l'entrada en vigor d'esta llei (01-01-2021) i vigència indefinida, introduïx les següents modificacions en la LIS :

  1. L'apartat Tres modifica la lletra a) de l'article 32.1 de la LIS, que regula la deducció per doble imposició internacional en els dividends o participacions en beneficis pagats per una entitat no resident en territori espanyol, eliminant el requisit alternatiu de què el valor d'adquisició de la participació siga superior a 20 milions d'euros.

  2. En relació amb el que és anterior, l'apartat Sis afegix a la LIS la disposició transitòria quarantena per a regular un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides durant els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l'1 de gener de 2021, que tingueren un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el percentatge del 5 per cent establit en l'article 32.1 a) de la LIS.

  3. Finalment, l'apartat Tres modifica també l'apartat 4 de l'article 32 de la LIS per a afegir que per a calcular la quota íntegra que correspondria pagar a Espanya per les rendes a què es referix este apartat si s'hagueren obtingut en territori espanyol, els dividends o participacions en beneficis es reduiran en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a estes participacions, fora que concórreguen les circumstàncies regulades en l'article 21.11 de la LIS. L'excés sobre este límit no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble, sense perjudici del que estableix l'article 31.2 de la LIS.