Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per a evitar la doble imposició econòmica internacional:dividends i participacions en beneficis

L'article 65.Tres de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen acabat a l'entrada en vigor d'esta llei (01-01-2021) i vigència indefinida, introduïx les següents modificacions en la LIS:

  1. L'apartat Tres modifica la lletra a) de l'article 32.1 del LIS, que regula la deducció per doble imposició internacional en els dividends o participacions en beneficis pagats per una entitat no resident en territori espanyol, eliminant el requisit alternatiu que el valor d'adquisició de la participació siga superior a 20 milions d'euros.

  2. En relació amb l'anterior, l'apartat Seis afig al LIS la disposició transitòria quarantena per a regular un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats anteriorment a l'1 de gener de 2021, que tinguera un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el percentatge del 5 per cent establit a l'article 32.1 a) del LIS.

  3. Finalment, l'apartat Tres modifica així mateix l'apartat 4 de l'article 32 del LIS per a afegir que per a calcular la quota íntegra que correspondria pagar a Espanya per les rendes a què es referix l'esmentat apartat si s'hagueren obtingut en territori espanyol, els dividends o participacions en beneficis es reduiran en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a les esmentades participacions, tret que es presenten les circumstàncies regulades a l'article 21.11 del LIS.L'excés sobre l'esmentat límit no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble, sense perjudici de l'establit a l'article 31.2 del LIS.