Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques

En relació amb la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, modifica la lletra a') de l'article 36.1 de la LIS, afegint que els certificats requerits en l'esmentada lletra seran vinculants per a l'Administració tributària, amb independència de la data en què s'hagen emés.

D'altra banda, es modifica l'últim paràgraf de l'article 39.1 del LIS, afegint que el límit incrementat de la deducció al 50 per cent s'aplicarà atenent la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals regulada a l'article 36 del LIS, quan l'import d'estes deduccions supere el 10 per cent del compte íntegre reduït en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

Es modifica també l'apartat 5 de l'article 39 del LIS per a establir en relació amb el requisit de permanència dels elements patrimonials afectes a les deduccions per a incentivar determinades activitats regulades als articles 35 a 38 del LIS, que en el cas de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals regulada a l'article 36 del LIS, l'esmentat requisit s'entendrà complit en la mesura que la productora mantinga el mateix percentatge de titularitat de l'obra durant el termini de 3 anys, sense perjudici de la seua facultat per a comercialitzar total o parcialment els drets d'explotació derivats de la mateixa a un o més tercers.

Finalment, s'afig l'apartat 7 a l'article 39 del LIS en el que s'estén l'aplicació de les deduccions regulades en els apartats 1 i 3 de l'article 36 del LIS al contribuent que participe en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent.El contribuent que participe en el finançament de les esmentades produccions, haurà d'aportar quantitats en concepte de finançament, per a sufragar la totalitat o part dels costos de la producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats del mateix, la propietat del qual haurà de ser en tot cas de la productora.Les esmentades aportacions es podran realitzar en qualsevol fase de la producció fins a l'obtenció del certificat de nacionalitat.

En relació amb la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, incorpora a l'article 36.2 del LIS, algun dels requisits que han de complir els productors que s'encarreguen de l'execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics, per a poder aplicar l'esmentada deducció.

A estos efectes, s'exigix el certificat emés per l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o per l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, acreditant el caràcter cultural de la producció per tal de donar compliment al disposat en la Comunicació de la Comissió sobre l'ajuda estatal a les obres cinematogràfiques i altres produccions del sector audiovisual, de 15 de novembre de 2013.A més, se sol·licita la incorporació en els títols de crèdit de l'obra dels llocs específics de rodatge a Espanya i l'autorització de l'ús del títol de l'obra i de material gràfic i audiovisual de premsa que incloga de forma expressa els llocs específics del rodatge o de qualsevol altre procés de producció realitzat a Espanya, per a la realització d'activitats i elaboració de materials de promoció a Espanya i a l'estranger amb finalitats culturals o turístiques, que puguen dur a terme les entitats estatals, autonòmiques o locals amb competències en matèria de cultura, turisme i economia.

Finalment, s'afig la disposició transitòria quaranta-dosena del LIS que establix que els requisits regulats en les lletres b') i c') de l'article 36.2 del LIS als que s'ha fet referència en el paràgraf anterior, no seran exigibles en el cas de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics i obres audiovisuals respecte de les quals el contracte pel qual s'encarrega l'execució de la producció hauria sigut firmat anteriorment a la data d'entrada en vigor (11-07-2021) de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.