Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques

En relació amb la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, modifica la lletra a') de l'article 36.1 de la LIS, afegint que els certificats requerits en esta lletra seran vinculants per a l'Administració tributària, independentment de la data en què s'hagen emés.

D'altra banda, es modifica l'últim paràgraf de l'article 39.1 de la LIS, afegint que el límit incrementat de la deducció al 50 per cent s'aplicarà tenint en compte la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en visc d'arts escèniques i musicals regulada en l'article 36 de la LIS, quan l'import d'estes deduccions supere el 10 per cent del compte íntegre reduïda en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

Es modifica també l'apartat 5 de l'article 39 de la LIS per a establir en relació amb el requisit de permanència dels elements patrimonials afectes a les deduccions per a incentivar determinades activitats regulades en els articles 35 a 38 de la LIS, que en el cas de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en visc d'arts escèniques i musicals regulada en l'article 36 de la LIS, este requisit s'entendrà complit en la mesura que la productora mantinga el mateix percentatge de titularitat de l'obra durant el termini de 3 anys, sense perjudici de la seua facultat per a comercialitzar totalment o parcialment els drets d'explotació derivats de la mateixa a un o més tercers.

Finalment, s'afegix l'apartat 7 a l'article 39 de la LIS en el que s'estén l'aplicació de les deduccions regulades en els apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS al contribuent que participe en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en visc d'arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent. El contribuent que participe en el finançament d'estes produccions, haurà d'aportar quantitats en concepte de finançament, per a sufragar la totalitat o part dels costos de la producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats del mateix, de la qual propietat haurà de ser si més no de la productora. Estes aportacions es podran realitzar en qualsevol fase de la producció fins l'obtenció del certificat de nacionalitat.

En relació amb la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, incorpora en l'article 36.2 de la LIS, algun dels requisits que han de complir els productors que s'encarreguen de l'execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics, per poder aplicar esta deducció.

A estos efectes, s'exigix el certificat emés per l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals , o per l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma, acreditant el caràcter cultural de la producció per tal d'acomplir el que disposa la Comunicació de la Comissió sobre l'ajuda estatal a les obres cinematogràfiques i altres produccions del sector audiovisual, de 15 de novembre de 2013. A més, se sol·licita la incorporació en els títols de crèdit de l'obra dels llocs específics de rodatge a Espanya i l'autorització de l'ús del títol de l'obra i de material gràfic i audiovisual de premsa que incloga de manera expressa els llocs específics del rodatge o de qualsevol altre procés de producció realitzat a Espanya, per a la realització d'activitats i elaboració de materials de promoció a Espanya i a l'estranger amb finalitats culturals o turístics, que puguen dur a terme les entitats estatals, autonòmiques o locals amb competències en matèria de cultura, turisme i economia.

Finalment, s'afegix la disposició transitòria quaranta-dosena de la LIS que establix que els requisits regulats en les lletres b)' i c)' de l'article 36.2 de la LIS als que s'ha fet referència en el paràgraf anterior, no seran exigibles en el cas de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics i obres audiovisuals respecte de les que el contracte pel qual s'encarrega l'execució de la producció haguera sigut firmat amb anterioritat a la data d'entrada en vigor (11-07-2021) de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.