Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats

L'article 65 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen acabat a l'entrada en vigor d'esta llei (01-01-2021) i vigència indefinida, introduïx les següents modificacions en la LIS:

  1. L'apartat Dos modifica el primer paràgraf de la lletra a) de l'article 21.1 del LIS i la lletra a) de l'article 21.6 del LIS, per a establir que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d'entitats, quan es complisca el requisit que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat siga, almenys, del 5 per cent, eliminant el requisit alternatiu que el valor d'adquisició de la participació siga superior a 20 milions d'euros.

  2. En relació amb l'anterior, l'apartat Seis afig al LIS la disposició transitòria quarantena per a regular un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats anteriorment a l'1 de gener de 2021, que tinguera un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el percentatge del 5 per cent establit a l'article 21.1 a) del LIS.

  3. D'altra banda, l'apartat Dos afig a l'article 21 del LIS l'apartat 10 que establix que l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats i l'import de la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat i en la resta de supòsits a què es referix l'article 21.3 de l'esmentada Llei, als quals resulte d'aplicació l'exempció prevista en el mateix es reduïsca, a efectes de l'aplicació de l'esmentada exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a les esmentades participacions, i l'apartat 11 que assenyala que la reducció del 5 per cent aplicable a dividends o participacions en beneficis d'entitats a què es referix l'esmentat apartat 10, no s'aplicarà quan es presenten les següents circumstàncies:

    1. Els dividends o participacions en beneficis siguen percebuts per una entitat l'import net de la qual de la xifra de negocis haguda en el període impositiu immediat anterior siga inferior a 40 milions d'euros, sempre que l'esmentada entitat complisca els requisits establits en la lletra a) de l'article 21.11 del LIS.

    2. Els dividends o participacions en beneficis procedisquen d'una entitat constituïda posteriorment a l'1 de gener de 2021 en la qual s'ostente, de forma directa i des de la seua constitució, la totalitat del capital o els fons propis.

    3. Els dividends o participacions en beneficis es perceben en els períodes impositius que concloguen en els 3 anys immediats i successius a l'any de constitució de l'entitat que els distribuïsca.

  4. Finalment, s'afig per l'apartat Cuatro un paràgraf al final de l'article 64 del LIS que establix que no seran objecte d'eliminació els imports que s'hagen d'integrar a les bases imposables individuals per aplicació de l'establecideo a l'article 21.10 del LIS.