Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats

L'article 65 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen conclòs a l'entrada en vigor d'esta llei (01-01-2021) i vigència indefinida, introduïx les següents modificacions en la LIS :

  1. L'apartat Dos modifica el primer paràgraf de la lletra a) de l'article 21.1 de la LIS i la lletra a) de l'article 21.6 de la LIS, per a establir que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d'entitats, quan es complisca el requisit de què el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat siga, com a mínim, del 5 per cent, eliminant el requisit alternatiu de què el valor d'adquisició de la participació siga superior a 20 milions d'euros .

  2. En relació amb el que és anterior, l'apartat Sis afegix a la LIS la disposició transitòria quarantena per a regular un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides durant els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l'1 de gener de 2021, que tingueren un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el percentatge del 5 per cent establit en l'article 21.1 a) de la LIS.

  3. D'altra banda, l'apartat Dos afegix a l'article 21 de la LIS l'apartat 10 que establix que l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats i l'import de la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat i a la resta de supòsits a què es referix l'article 21.3 d'esta Llei, a què resulte d'aplicació l'exempció prevista en el mateix es reduïsca, a l'efecte de l'aplicació d'esta exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a estes participacions, i l'apartat 11 que assenyala que la reducció del 5 per cent aplicable a dividends o participacions en beneficis d'entitats a què es referix el citat apartat 10, no s'aplicarà quan concórreguen les següents circumstàncies:

    1. Els dividends o participacions en beneficis siguen percebuts per una entitat import net del qual del volum de negoci haguda durant el període impositiu immediatament anterior siga inferior a 40 milions d'euros, sempre que esta entitat complisca amb els requisits establits en la lletra a) de l'article 21.11 de la LIS.

    2. Els dividends o participacions en beneficis procedisquen d'una entitat constituïda amb posterioritat a l'1 de gener de 2021 en la que s'ostente, de manera directa i des de la seua constitució, la totalitat del capital o els fons propis.

    3. Els dividends o participacions en beneficis es perceben durant els períodes impositius que concloguen en els 3 anys immediats i successius a l'any de constitució de l'entitat que els distribuïsca.

  4. Finalment, s'afegix per l'apartat Quatre un paràgraf al final de l'article 64 de la LIS que establix que no seran objecte d'eliminació els imports que hagen d'integrar-se en les bases imposables individuals per aplicació del establecideo en l'article 21.10 de la LIS.