Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres

L'article 65.Un de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen conclòs a l'entrada en vigor d'esta Llei (01-01-2021) i vigència indefinida, modifica la regulació en l'article 16.1 de la LIS sobre la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres, establint que per a la determinació del benefici operatiu, no es tindrà en compte l'addició dels ingressos financers de participacions en intruments de patrimoni que es corresponguen amb dividends, quan el valor d'adquisició d'estes participacions siga superior a 20 milions d'euros , sense assolir el percentatge del 5 per cent al que es referixen els articles 21.1 a) i 32.1 a) de la LIS.

D'altra banda, degut a la incorporació en la LIS de l'article 15 bis (amb la consegüent derogació de l'article 15 j) de la LIS ) realitzada per la Llei 5/2022, de 9 de març, per la qual es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, i el text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides, per tal de transposar la Directiva (UE ) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, en la redacció donada per la Directiva (UE) 2017/952 del Consell, de 29 de maig de 2017, pel que fa a les asimetries híbrides que tenen lloc entre Espanya i d'altres Estats Membres i entre Espanya i tercers països o territoris, es modifica en esta Llei l'article 16.1 de la LIS, per a establir que la remissió que es fa a les despeses als que es referia el derogat article 15 j) de la LIS, ha de realitzar-se amb efecte per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2020 i que no hagen conclòs a 11 de març de 2022, a les despeses no deduïbles de l'article 15 bis de la LIS.