Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Limitació en la deducibilidad de despeses financeres

L'article 65.Uno de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen acabat a l'entrada en vigor d'esta Llei (01-01-2021) i vigència indefinida, modifica la regulació a l'article 16.1 de la LIS sobre la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres, establint que per a la determinació del benefici operatiu, no es tindrà en compte l'addició dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguen amb dividends, quan el valor d'adquisició de les esmentades participacions siga superior a 20 milions d'euros, sense assolir el percentatge del 5 per cent al que es referixen els articles 21.1 a) i 32.1 a) del LIS.

D'altra banda, a causa de la incorporació en el LIS de l'article 15 bis (amb la consegüent derogació de l'article 15 j) del LIS) realitzada per la Llei 5/2022, de 9 de març, per la que es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, i el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides, per tal de traslladar la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, a la redacció donada per la Directiva (UE) 2017/952 del Consell, de 29 de maig de 2017, pel que fa a les asimetries híbrides que tenen lloc entre Espanya i altres Estats Membres i entre Espanya i tercers països o territoris, es modifica en l'esmentada Llei l'article 16.1 del LIS, per a establir que la remissió que es fa als despeses als que es referia el derogat article 15 j) del LIS, s'ha de realitzar amb efecte per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2020 i que no n'hagen conclòs 11 de març de 2022, a les despeses no deduïbles de l'article 15 bis del LIS.