Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim fiscal de les Canarias

1. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, la disposició final primera de la Llei 14/2021, d'11 d'octubre, per la qual es modifica el Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019, modifica la disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, per a actualitzar els límits aplicables a les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals realitzades a les Canarias.

D'aquesta manera, s'establix que l'import de la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental regulada en l'article 36.1 de la LIS, no podrà ser superior al resultat d'incrementar en un 80 per cent l'import màxim a què es referix este article quan es tracti de produccions realitzades a les Canarias.

A més, s'establix que l'import de la deducció per despeses realitzades en territori espanyol per produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals regulat en l'article 36.2 de la LIS, així com l'import de la deducció per despeses realitzades en la producció i exhibició d'espectacles en visc d'arts escèniques i musicals a què es referix l'article 36.3 de la LIS, no podran ser superiors al resultat d'incrementar en un 80 per cent l'import màxim a què es referixen estos articles quan es tracti de despeses realitzades a les Canarias.

2. Règim fiscal de vaixells i empreses navilieres a les Canarias

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen conclòs l'11 de juliol de 2021, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, afegix l'apartat 3 a l'article 73 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, per a establir que els vaixells d'empreses navilieres inscrites en el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres que estigueren registrats en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, tinguen també la consideració d'inscrits en el Registre Especial, sempre que complisquen amb els requisits que se'ls exigix a la resta de vaixells per a la seua inscripció.

D'altra banda, es modifica l'article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, que regula les bonificacions aplicables en la quota íntegra de l'impost sobre societats per les empreses navilieres a les Canarias, introduint una limitació d'estes bonificacions aplicables. A estos efectes, s'establix que quan la part de la base imposable que procedisca de la realització d'activitats estretament relacionades amb el transporte marítim supere a la part de base imposable resultant de les activitats que generen el dret a l'aplicació del règim especial, la quota corresponent a este excés no podrà ser objecte de bonificació. Esta limitació s'aplicarà respecte a cadascun dels vaixells de la qual explotació genere el dret a la bonificació.

Finalment, s'afegix en este article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, que les bases imposables negatives derivades de les activitats que generen el dret a l'aplicació del règim especial de vaixells i empreses navilieres a les Canarias, no podran ser compensades amb bases imposables positives derivades de la resta de les activitats de l'entitat, ni de l'exercici en curs ni en els posteriors.