Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim Fiscal de les Canàries

1.Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, la disposició final primera de la Llei 14/2021, d'11 d'octubre, per la qual es modifica el Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019, modifica la disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, per a actualitzar els límits aplicables a les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals realitzades a les Canàries.

D'esta forma, s'establix que l'import de la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental regulada a l'article 36.1 de la LIS, no podrà ser superior al resultat d'incrementar en un 80 per cent l'import màxim a què es referix l'esmentat article quan es tracte de produccions realitzades a les Canàries.

A més, s'establix que l'import de la deducció per despeses realitzades en territori espanyol per produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals regulat a l'article 36.2 del LIS, així com l'import de la deducció per despeses realitzades a la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals a què es referix l'article 36.3 del LIS, no podran ser superiors al resultat d'incrementar en un 80 per cent l'import màxim a què es referixen els esmentats articles quan es tracte de despeses realitzades a les Canàries.

2.Règim fiscal de vaixells i empreses navilieres a les Canàries

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen acabat l'11 de juliol de 2021, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, afig l'apartat 3 a l'article 73 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, per a establir que els vaixells d'empreses navilieres inscrites en el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres que estigueren registrats en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, tinguen també la consideració d'inscrits en el Registre Especial, sempre que complisquen els requisits que se'ls exigix a la resta de vaixells per a la seua inscripció.

D'altra banda, es modifica l'article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, que regula les bonificacions aplicables en la quota íntegra de l'Impost sobre Societats per les empreses navilieres a les Canàries, introduint una limitació de les esmentades bonificacions aplicables. A estos efectes, s'establix que quan la part de la base imposable que procedisca de la realització d'activitats estretament relacionades amb el transport marítim supere a la part de base imposable resultant de les activitats que generen el dret a l'aplicació del règim especial, la quota corresponent a l'esmentat excés no podrà ser objecte de bonificació.Esta limitació s'aplicarà al respecte de cada un dels vaixells l'explotació dels quals genere el dret a la bonificació.

Finalment, s'afig a l'esmentat article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, que les bases imposables negatives derivades de les activitats que generen el dret a l'aplicació del règim especial de vaixells i empreses navilieres a les Canàries, no podran ser compensades amb bases imposables positives derivades de la resta de les activitats de l'entitat, ni de l'exercici en curs ni en els posteriors.