Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Substitució de la definició de paradís fiscal per jurisdiccions no cooperatives

L'article 16 de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va modificar la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, per a incloure la definició de països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives que substituïx a la de paradís fiscal, de nul·la tributació i d'efectiu intercanvi d'informació tributària.

Així mateix, la Llei 11/2021 afegix una disposició addicional dècima a la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, establint que les referències efectuades en la normativa a paradisos fiscals, a països o territoris amb els que no existisca efectiu intercanvi d'informació, o de nul·la o baixa tributació s'entendran efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa que establix la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, en la seua redacció vigent a partir d'11 de juliol de 2021.

No obstant això, mentres no s'aprove per Ordre Ministerial la relació dels països o territoris que tenen la consideració de jurisdicció no cooperativa, tindran esta consideració els països o territoris prevists en el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris a què es referixen els articles 2n, apartat 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de Mesures Fiscals Urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 1991.