Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Transparència fiscal internacional

L'article 65.Cinco de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen acabat a l'entrada en vigor d'esta Llei (01-01-2021) i vigència indefinida, va modificar els apartats 10 i 12 de l'article 100 de la LIS (posteriorment, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va canviar la numeració i els esmentats apartats van passar a ser els números 9 i 11, respectivament):

  1. Es modifica l'apartat 10 (actualment, apartat 9) que establix que no s'integraran en la base imposable els dividends o participacions en beneficis a la part que corresponga a la renda positiva que haja sigut inclosa en la base imposable, incorporant-se, que a estos efectes, l'import dels dividends o participacions en beneficis es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referides a les esmentades participacions, tret que es presenten les circumstàncies establides a l'article 21.11 del LIS.

  2. Es modifica també l'apartat 12 de l'article 100 del LIS (actualment, apartat 11) que establix que per a calcular la renda derivada de la transmissió de la participació, directa o indirecta, el valor d'adquisició s'incrementarà en l'import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, es corresponguen amb rendes que hagueren sigut imputades als socis com rendes de les seues accions o participacions en el període de temps comprés entre la seua adquisició i transmissió, incorporant-se, a estos efectes, que l'import dels beneficis socials a què es referix este apartat es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referides a les esmentades participacions.

Posteriorment, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, per tal de traslladar la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, introduïx les següents modificacions a l'article 100 del LIS:

  1. Es modifica l'apartat 1 per a establir que la imputació de rendes que es produïx per aplicació del règim de transparència fiscal internacional, no només afecta a les obtingudes per entitats participades pel contribuent, sinó també a les obtingudes pels seus establiments permanents a l'estranger.S'especifica també, en l'apartat 7, que tractant-se d'establiments permanents, la imputació es realitzarà en el període impositiu en què s'obtinguen les rendes.Així mateix, es modifica l'apartat 12 per a afegir la documentació que s'haurà d'aportar juntament amb la declaració de l'Impost sobre Societats, per les rendes obtingudes pels esmentats establiments permanents.

  2. Es modifica també l'apartat 2 per a eliminar la regla relativa als dividends, participacions o rendes derivades de la transmissió de participacions continguda en el anterior article 100.4 del LIS.

  3. Així mateix, es modifica l'apartat 3 per a introduir diversos tipus de renda susceptibles de ser objecte d'imputació en este règim de transparència fiscal internacional, tals com les derivades d'operacions d'arrendament financer o d'activitats d'assegurances, bancàries i altres activitats financeres.A més, en relació amb les rendes d'activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de serveis regulades en la lletra i) de l'article 100.3 del LIS, es modifica el percentatge que suposa que les mateixes no s'incloguen, passant del 50 per cent 2 terços.

  4. Se suprimix en l'apartat 4 la regla en virtut de la qual no s'imputaven les rendes previstes en la lletra b) i i) de la redacció original de l'apartat 3 de l'article 100 del LIS, quan es tractara de valors derivats de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats que atorguen, almenys, el 5 per cent del capital d'una entitat i es posseïsquen durant un termini mínim d'un any, amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació.

  5. Es necessita en l'apartat 5 que les rendes de la lletra i) de l'apartat 3 de l'article 100 del LIS es tindran en consideració a efectes de determinar si la suma dels imports de les rendes previstes en este règim és inferior al 15 per cent de la renda obtinguda per l'entitat no resident o establiment permanent.

  6. Es modifica en l'apartat 15 (anteriorment, apartat 16), suprimint la referència a l'acreditació de què la constitució i operativa responga a motius econòmics vàlids. També s'assenyala que la regulació prevista en este article no és aplicable quan l'entitat no resident o l'establiment permanent siga resident o se situa en un altre Estat Membre de la Unió Europea o forme part de l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu.