Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Transparència fiscal internacional

L'article 65.Cinc de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021 que no hagen conclòs a l'entrada en vigor d'esta Llei (01-01-2021) i vigència indefinida, va modificar els apartats 10 i 12 de l'article 100 de la LIS (posteriorment, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va canviar la numeració i estos apartats van passar a ser els números 9 i 11, respectivament):

  1. Es modifica l'apartat 10 (actualment, apartat 9) que establix que no s'integraran en la base imposable els dividends o participacions en beneficis en la part que corresponga a la renda positiva que haja sigut inclosa en la base imposable, incorporant-se, que a estos efectes, l'import dels dividends o participacions en beneficis es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a estes participacions, fora que concórreguen les circumstàncies establides en l'article 21.11 de la LIS.

  2. Es modifica també l'apartat 12 de l'article 100 de la LIS (actualment, apartat 11) que establix que per a calcular la renda derivada de la transmissió de la participació, directa o indirecta, el valor d'adquisició s'incrementarà en l'import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, es corresponguen amb rendes que hagueren sigut imputades als socis com a rendes de les seues accions o participacions durant el període de temps comprés entre la seua adquisició i transmissió, incorporant-se, a estos efectes, que l'import dels beneficis socials a què es referix este apartat es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a estes participacions.

Posteriorment, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, per tal de transposar la Directiva (UE ) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, introduïx les següents modificacions en l'article 100 de la LIS:

  1. Es modifica l'apartat 1 per a establir que la imputació de rendes que es produïx per aplicació del règim de transparència fiscal internacional, no només afecta a les obtingudes per entitats participades pel contribuent, sinó també a les obtingudes pels seus establiments permanents a l'estranger . S'especifica també, en l'apartat 7, que tractant-se d'establiments permanents, la imputació es realitzarà durant el període impositiu en què s'obtinguen les rendes. Així mateix, es modifica l'apartat 12 per a afegir la documentació que s'haurà d'aportar juntament amb la declaració de l'impost sobre societats, per les rendes obtingudes per estos establiments permanents.

  2. Es modifica també l'apartat 2 per a eliminar la regla relativa als dividends, participacions o rendes derivades de la transmissió de participacions continguda en l'anterior article 100.4 de la LIS.

  3. Així mateix, es modifica l'apartat 3 per a introduir diversos tipus de renda susceptibles de ser objecte d'imputació en este règim de transparència fiscal internacional, com ara les derivades d'operacions d'arrendament financer o d'activitats d'assegurances, bancàries i altres activitats financeres. A més, en relació amb les rendes d'activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de servicis regulades en la lletra i) de l'article 100.3 de la LIS, es modifica el percentatge que suposa que les mateixes no s'incloguen, passant del 50 per cent a 2 terços.

  4. Se suprimix en l'apartat 4 la regla en virtut de la qual no s'imputaven les rendes previstes en la lletra b) i e) de la redacció original de l'apartat 3 de l'article 100 de la LIS, quan es tractés de valors derivats de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats que atorguen, com a mínim, el 5 per cent del capital d'una entitat i es posseïsquen durant un termini mínim d'un any, amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació.

  5. Es precisa en l'apartat 5 que les rendes de la lletra i) de l'apartat 3 de l'article 100 de la LIS es tindran en consideració a efectes de determinar si la suma dels imports de les rendes previstes en este règim és inferior al 15 per cent de la renda obtinguda per l'entitat no resident o establiment permanent.

  6. Es modifica en l'apartat 15 (anteriorment, apartat 16), suprimint la referència a l'acreditació de què la constitució i operativa responga a motius econòmics vàlids. També s'assenyala que la regulació prevista en este article no és aplicable quan l'entitat no resident o l'establiment permanent siga resident o se situa en un altre Estat membre de la Unió Europea o forme part de l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu.