Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2023.

Cessió de l'impost sobre el patrimoni a les comunitats autònomes

Normativa: Art.2.2. Llei Impost Patrimoni

L'impost sobre el patrimoni és un impost rendiment del qual està cedit en la seua totalitat a les comunitats autònomes, en els termes establits en la Llei orgànica  8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), modificada per última vegada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre (BOE de 19 de desembre), i en Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comuna i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE de 19 de desembre).

Com a conseqüència de la cessió, les comunitats autònomes podran assumir competències normatives sobre el mínim exempt, tipus de gravamen i deduccions i bonificacions de la quota.

Les deduccions i bonificacions aprovades per les comunitats autònomes resultaran, si més no, compatibles amb les establides en la normativa estatal reguladora de l'impost i no podran suposar una modificació de les mateixes. Estes deduccions o bonificacions autonòmiques s'apliquen amb posterioritat a les regulades per la normativa de l'Estat.

Si les comunitats autònomes no feren ús de les competències normatives sobre este impost, s'aplicarà, si no, la normativa de l'Estat.

D'altra banda, ha de tindre's en compte que la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de Protecció Patrimonial de les Persones amb Discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària establix, en la seua disposició addicional segona, que les comunitats autònomes podran declarar l'exempció en l'impost sobre el patrimoni dels béns i drets integrants del patrimoni protegit de les persones amb discapacitat.

Com a conseqüència de la introducció per la Llei 13/2023, de 24 de maig (BOE de 25 de maig) de la disposició addicional tercera en la Llei 41/2003, s'establix la presumpció de què la persona amb discapacitat a benefici del qual es constituïx el patrimoni protegit és el titular dels béns i drets que integren este patrimoni i que les aportacions realitzades al mateix per persones diferents a este titular constituïxen transmissions a este a títol lucratiu.