Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2023.

L'impost sobre el patrimoni

Normativa: Arts. 1, 2.1 i 3 Llei Impost Patrimoni

L' impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que  grava el patrimoni net de les persones físiques.

Constituïx el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels que la mateixa siga titular, amb deducció de les carregues i gravàmens que disminuïsquen el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de les que el seu titular haja de respondre.

A més, es presumix que formen part del patrimoni del subjecte passiu els béns i drets que hagueren pertangut al mateix en el moment de l'anterior merite, excepte prova de transmissió o pèrdua patrimonial.

L'impost sobre el patrimoni s'aplica en tot el territori nacional, sense perjudici dels règims tributaris forals de Concert i Conveni Econòmic vigents en els Territoris Històrics del País Basc i de la Comunitat Foral de Navarra, respectivament, i del que disposen els Tractats o Convenis Internacionals que hagen passat a formar part de l'ordenament intern.