Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

2. Àmbit subjectiu

Poden sol·licitar informació tributària per via electrònica les següents entitats:

  1. Els òrgans de l'Administració General de l'Estat.

  2. Els òrgans de les Administracions de les comunitats autònomes i de les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.

  3. Els òrgans de les Administracions de les Entitats Locals.

  4. Els organismes públics i altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol Administració pública.

  5. Les Universitats públiques.

  6. Els Col·legis d'Advocats.

  7. Les Cambres Oficials de Comerç.

IMPORTANT: Adhesió o subscripció d'un Conveni  en matèria de subministrament o d'intercanvi d'informació tributària.

Procedirà la formalització de convenis  quan el subministrament de dades haja d'efectuar-se periòdicament o de manera continuada en el temps i estes dades es referisquen a un elevat nombre d'interessats o afectats pels mateixos.

Hui dia, totes les comunitats autònomes tenen subscrit un Conveni de cessió d'informació per a finalitats no tributàries. Poden consultar-se en el següent enllaç: Col·laboració amb l'Agència Tributària - comunitats autònomes / Convenis sobre subministrament d'informació per a finalitats no tributàries Nova finestra.

Així mateix, moltes Entitats Locals es troben adherides als Convenis subscrits entre l'Agència Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d'informació tributària o d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria. En el següent enllaç de la pàgina web de l'Agència Tributària es troba el text complet de cadascun dels convenis i la relació de les Entitats Locals adherides: Col·laboració entre l'Agència Tributària i les entitats locals / Fiscalitat local Nou finestra. En aquell mateix lloc les Entitats Locals interessades en adherir-se poden consultar el procediment d'adhesió, descrit en el propi clausulat dels citats Convenis.

Moltes Universitats Públiques també tenen subscrit l'oportú conveni. En cas contrari contactaran amb la Delegació de l'AEAT corresponent al seu àmbit territorial de competències.

Els Col·legis d'Advocats han de trobar-se adherits al conveni subscrit amb el Consell General de l'Advocacia Espanyola i les Cambres de Comerç al conveni subscrit amb la Cambra de Comerç d'Espanya.

En cas que el cessionari utilitze infraestructures de tercers en els termes prevists en la Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'intermediació de dades, per a realitzar qualsevol mena de tractament imprescindible per a la gestió de l'intercanvi de les dades cedides per l'Agència Tributària, ha de complir amb les condicions establides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

En particular garantirà que:

  • Ha triat a un encarregat del tractament i formalitzat un contracte o un acte jurídic amb este encarregat del tractament de conformitat amb els requisits i amb el contingut mínim exigits en l'article 28 del Reglament General de Protecció de Dades.

  • Ha determinat, en este contracte o acte jurídic, les mesures concretes que ha d'implantar l'encarregat de tractament que garantisquen la seguretat de les dades de conformitat amb l'article 32 del Reglament General de Protecció de Dades que, en el cas de les Administracions Públiques, requerix el compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat.

  • Es responsabilitza davant l'Agència Tributària de l'ús que es realitze de les dades subministrades pel que fa a les peticions que es facen en el seu nom.