Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

1. Introducció

Per a acreditar davant unes altres Administracions públiques circumstàncies de caràcter tributari l'Agència Tributària posa a disposició d'estes diverses vies de subministrament directe d'informació.

En virtut de l'article 9 de l'Ordre de 18 de novembre de 1999 Nova finestra per la qual es regula el subministrament d'informació tributària a les Administracions públiques per al desenvolupament de les seues funcions, així com els supòsits contemplats en l'article 113.1 de la Llei general tributària (95.1 actual Llei 58/2003-LGT) (BOE 30-novembre-1999), en la mesura en què les Administracions Públiques puguen disposar de la informació de caràcter tributari que precisen per al desenvolupament de les seues funcions mitjançant els cursos prevists en aquesta Ordre, no s'exigirà als interessats que aporten individualment certificacions expedides per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), ni la presentació, en original, còpia o certificació, de les seues declaracions tributàries. El subministrament d'informació tributària regulat en aquesta Ordre no tindrà altres efectes que els derivats de l'objecte i finalitat per als quals van anar subministrats, o els substitutius, si escau, de la certificació o declaració de l'interessat.

No obstant això, al tractar-se en molts casos d'actuacions automatitzades, la informació tributària subministrada de manera directa a les Administracions Públiques competents en el procediment administratiu al que s'incorpora, que supose una denegació o restricció de drets de l'administrat, ha de comunicar-se a l'interessat abans de resoldre este procediment administratiu, per tal de permetre-li realitzar al·legacions o reparar qualsevol circumstància relativa a la informació sobre la seua situació tributària, en cas que siga procedent.

La cessió d'informació a les Administracions Públiques requerix el consentiment del ciutadà al que es referix la informació(1), fora que es trobe prevista en una norma de rang legal.

En l'autorització de l'interessat haurà de constar el procediment administratiu i l'òrgan autoritzat, no admetent-se autoritzacions genèriques per a qualssevol procediments o funcions que puga desenvolupar l'organisme requeridor. L'òrgan autoritzat s'abstindrà de sol·licitar dades referides a l'interessat si este haguera revocat l'autorització inicialment prestada.

Actualment, existixen diverses vies informàtiques de transmissió de la informació:

  1. Cessió immediata d'informació en la Sede electrònica de l'AEAT.

  2. Obtenció de certificats tributaris on-line en la Sede electrònica de l'AEAT.

  3. Servicis web.

    Cadascuna d'estes vies de transmissió d'informació té unes particularitats intentant donar resposta a les diferents situacions tècniques dels ens receptors de la informació. A més, es tracta de procediments que estan en contínua evolució en funció dels avanços tecnològics.

La Cessió immediata d'informació (CESII) és una aplicació web usada des del mateix navegador que permet, a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària, elenvío d'un fitxer d'entrada que conté la petició de la informació i la recepció d'un fitxer d'eixida amb la informació sol·licitada de manera gairebé simultani, que l'usuari de l'organisme es podrà baixar al seu ordinador. Estos fitxers es referixen a un tipus d'informació i poden acumular múltiples contribuents. No es precisa cap desenvolupament informàtic per part de l'ens receptor de la informació i no és necessari instal·lar cap programa en l'ordinador.

L'Obtenció de certificats tributaris on-line és un procediment de petició (omplint un formulari on-line) i obtenció (normalment immediata) individualitzada de certificats de tercers (en format PDF amb codi segur de verificació) a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària. No precisa cap desenvolupament informàtic per part de l'ens receptor de la informació.

La tecnologia de Servicis web permet-la obtenció on-line de la informació, a més de forma automatitzada. Este sistema sí precisa la realització de desenvolupaments informàtics per part de l'ens receptor de la informació.

A més, les peticions ocasionals d'informació diferent de l'oferida per les anteriors vies es tramitaran a través del procediment de Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada, mecanisme formal per a la recepció de sol·licituds i l'enviament d'informació no estructurada a uns altres organismes.


(1) En  la pàgina web de l'Agència Tributària  es proporciona un model on l'interessat autoritza a l'Administració pública a recollir informació de l'Agència Tributària Nova finestra. Este model no és obligatori, sinó que cada Administració podrà utilitzar qualsevol altre que s'adapte a les característiques particulars del procediment de què es tracte. Així, resulta aconsellable que els propis impresos de sol·licitud que haja de presentar l'interessat incloguen un apartat on figure el següent text o similar : “El sol·licitant autoritza a l'Òrgan competent per a recollir dades de caràcter tributari a l'Agència Estatal d'Administració Tributària quan resulten necessaris per a la resolució d'este procediment”.(Tornar)