Saltar al contingut principal
Organigrama

Comissió de seguretat i control

Presidida per la persona titular de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i integrada per les persones titulars de la seua Direcció General, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i la Inspecció General d'Economia i Hisenda, i les persones que integren el Comitè Permanent de Direcció de l'Agència, té com a comesa bàsica l'elaboració de criteris i la proposta de normes que asseguren l'ajustament estricte de les activitats de l'Agència a les disposicions que les regulen, el manteniment de la seguretat interna de l'Ens i la defensa de la integritat de l'interés econòmic de la Hisenda.

La Comissió de Seguretat i Control supervisarà els treballs de les Comissions Sectorials de Seguretat i Control que s'establisquen al si de l'Agència i tindrà accés als informes de control financer o d'auditoria relatius a les anteriors qüestions.