Saltar al contingut principal
Organigrama

Delegació Central de Grans Contribuents

Delegació Central de Grans Contribuents

Titular:Senyor Manuel Trillo Álvarez

Nascut a La Corunya el 1961.Llicenciat en Dret (especialitat Dret Públic) per la Universitat de Sevilla.És Inspector d'Hisenda de l'Estat i Interventor i Auditor de l'Estat (en excedència).

Currículum professional

Fins al seu nomenament com a Delegat Central de Grans Contribuents, per Resolució de 2 de juliol el 2018, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ocupava el càrrec d'Inspector d'Equip Nacional en la Delegació   Central de Grans Contribuents.

Fins a 1996 va desenvolupar la seua carrera professional al Ministeri d'Economia i Hisenda, dins de la Secretaria General de Planificació i Pressupostos, on va ocupar els càrrecs, entre altres, de Secretari General de la Direcció General de Pressupostos i de Cap de Gabinet Tècnic de la Secretaria General de Planificació i Pressupostos.

Des de 1996 ha desenvolupat la seua carrera professional a l'Agència Estatal d'Administració Tributària ocupant els següents càrrecs:

 • Administrador de l'Administració d'Alcalá de Henares.

 • Subdirector General de Planificació i Coordinació del Departament de Gestió Tributària.

 • Delegat executiu de la Delegació Especial de Madrid.

 • Delegat Especial de Madrid.

 • Cap de l'Oficina de Relació i Comunicació amb Jutjats i Tribunals de la Delegació Especial de Grans Contribuents.

Entre 1998 i 2000 va ser Subdirector General de Formació de l'Institut d'Estudis Fiscals – Escola d'Hisenda Pública.

També ha realitzat activitats docents a diverses Universitats Públiques i a l'Escola d'Hisenda Pública.

Funcions de la Delegació Central

La Delegació Central de Grans Contribuents és un òrgan central de l'Agència Tributària, amb competències a tot el territori nacional, que exercix, respecte als contribuents adscrits a la mateixa, totes les competències i funcions pròpies de l'Agència Tributària per a l'aplicació del sistema tributari estatal i el duaner, així com la gestió recaptatòria dels altres recursos de naturalesa pública que corresponga a l'Agència conforme a la normativa vigent.

Bàsicament, esta Delegació desenvolupa, en relació amb els esmentats contribuents, les actuacions i procediments administratius de gestió tributària, inspecció tributària i duanera i recaptació tributària

Com a excepció i per raons d'agilitat i operativitat, la Delegació Central no desenvolupa les funcions de gestió duanera, de gestió i intervenció d'Impostos Especials i de gestió dels altres tributs sobre els quals exercix la seua competència el Departament de Duanes i Impostos Especials, que es realitzaran pels corresponents òrgans territorials de l'Agència Tributària.

Àmbit d'actuació

Amb caràcter general, la Delegació Central podrà exercir les seues funcions i competències en relació amb les persones jurídiques i entitats el volum d'operacions del qual haja superat els 200 milions d'euros durant dos anys consecutius i les persones jurídiques i entitats el volum d'informació subministrat a l'Administració Tributària (art.93.1.a LGT) del qual haja superat els 20.000 registres durant el mateix període i l'àmbit d'actuació del qual excedisca del d'una Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia.

Amb independència del seu volum d'operacions, no s'inclourà en l'àmbit d'actuació de la Delegació Central a les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i a les Entitats Locals, així com als organismes públics i altres entitats de dret públic vinculats o dependents d'aquelles.

Podran ser adscrits a la Delegació Central altres obligats tributaris quan es presenten determinades circumstàncies, entre les quals podem destacar les següents:persones físiques la renda de les quals a efectes del IRPF supere 3 milions d'euros o que el valor dels seus béns i drets, inclosos els exempts, a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni supere els 30 milions d'euros, exercir activitats en tot o gran part del territori nacional, presentar una posició destacada en un sector econòmic determinat, tributar en règim de consolidació fiscal o grup d'entitats del IVA.

Dependències:

 • Dependència de Control Tributari i Duaner

  Carlos Javier Cervantes Sánchez-Rodrigo

 • Dependència d'Assistència i Servicis Tributaris

  Luis Sierra López-Belmonte

 • Dependència de Gestió de Mitjans i Recursos

  Ángel Juan González Álvarez