Saltar al contingut principal
Organigrama

Departament de gestió tributària

Directora de Gestió Tributària

Direcció del Departament de Gestió Tributària

Titular:Rosa María Prieto del Rey

Va nàixer a Conca, és Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Madrid i va ingressar al Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat l'any 2003.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com a Directora del Departament de Gestió Tributària per Resolució de 12 de novembre de 2021 de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha exercit les següents funcions:

 • Directora del Servei de Planificació i Relacions Institucionals (2017 - 2021).

 • Subdirectora General de Tècnica Tributària al Departament de Gestió Tributària (2013 -2017).

 • Subdirectora Adjunta en la Subdirecció General de Tècnica Tributària al Departament de Gestió Tributària.

 • Cap d'Àrea d'Imposició Indirecta en la Subdirecció General de Tècnica Tributària al Departament de Gestió Tributària.

 • Cap d'Unitat d'Inspecció a la Dependència Regional d'Inspecció de Catalunya.

 • Administració de Pedralbes-Sarriá (Barcelona) i Administració de Llatina.(Madrid).

Funcions del Departament

 • La direcció, planificació i coordinació de les actuacions i procediments de gestió tributària i de l'exercici de la potestat sancionadora vinculada als mateixos, tret que estiguen atribuïdes o siguen relatives als tributs o drets encomanats a altres àrees funcionals, així com de l'exercici de la potestat sancionadora vinculada a les actuacions d'inspecció tributària relatives a l'aplicació de règims objectius de tributació i a l'Impost sobre Successions i Donacions corresponent als no residents desenvolupades per les unitats i àrees que es determinen en la corresponent resolució de la Presidència de l'Agència.

 • La proposta dels instruments de planificació d'actuacions, resultats i objectius en matèria de gestió tributària que no corresponga a altres àrees funcionals, així com el seguiment i control del seu compliment i l'adopció de mesures o instruccions que asseguren la seua execució, en el marc de la planificació general de l'Agència.

 • L'elaboració, proposada, seguiment i control del programa de devolucions en l'àmbit dels proce­dimientos tramitats per les unitats de gestió tribu­taria.

 • L'elaboració d'informes i estadístiques sobre les actuacions dels òrgans de gestió tributària i la formulació de previsions.

 • L'elaboració de projectes de disposicions sobre els models i procediments de presentació de les autoliquidacions, declaracions, comunicacions o sol·licituds tributàries, així com l'elaboració de publica­ciones, manuals i guies d'emplenament dirigits a facilitar l'aplicació dels tributs que no corresponga a altres àrees funcionals.

 • La pràctica dels requeriments de ratificació d'imputacions que siguen procedents dins del seu àmbit de competències o a proposta, petició o sol·licitud d'altres òrgans gestors que no siguen competents en el cas concret, així com la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que pogueren derivar de tals actuacions.Quan es requerisca la intervenció d'òrgans de competència nacional adscrits a altres Departaments, canalitzarà la proposta de les actuacions que es consideren oportunes als mateixos.

 • La tramitació de les autoritzacions de simplifica­ción d'obligacions en matèria de facturació i llibres-registre.

 • La tramitació del procediment per a l'admi­sión de sistemes de signatura electrònica basats en certifi­cados electrònics d'entitats prestadores de serveis de certificació electrònica que siguen vàlids per a les rela­ciones telemàtiques amb l'Agència.

 • En el seu àmbit de competències i funcions, velar per la integritat, veracitat i actualització de la informa­ción i els serveis a què es pot accedir a través de la seu electrònica de l'Agència, així com definir les especificacions corresponents a l'actuació automa­tizada de l'Agència.

 • La direcció, programació, coordinació i control de les campanyes de publicitat i dels serveis d'informació i assistència tributària, tant quan es realitzen per via presencial com quan es facen servir canals de comunicació no presencial, segons la tecnologia disponible en cada moment.

 • La direcció, programació i coordinació de la formació i manteniment del cens d'obligats tributaris, la formació i manteniment del Registre d'Operadors Intracomunitaris i del Registre d'Exportadors i Otros Operadores Económicos, i altres actuacions relatives a la informació censal que no estiguen atribuïdes a altres àrees funcionals.

 • La direcció, programació i coordinació del control de les obligacions periòdiques d'obligats tribu­tarios inclosos al cens d'empresaris, professionals i retenidors quan no corresponga a altres àrees funcionals.

 • La planificació, programació i seguiment dels procediments d'inspecció tributària i de l'ejecu­ción de tasques de control sobre els contribuents susceptibles d'aplicar règims objectius de tributa­ción.

 • La direcció, programació, coordinació i con­trol de l'execució dels procediments de gestió tri­butaria per a la comprovació i, en el seu cas, regularització del compliment de les obligacions tributàries que siguen competència de l'àrea de gestió tributària, incloses, les especificacions per al desenvolupament de les aplicacions informàtiques que siguen necessàries.

 • L'emissió d'informes en matèria tècnic tribu­taria que no corresponga a altres àrees funcionals, amb criteris generals dirigits als òrgans de gestió tri­butaria per a assegurar el tractament homogeni i coor­dinado dels obligats tributaris, així com la gestió dels programes a través dels quals es canalitzen les con­sultas dels esmentats òrgans.

 • L'elaboració de propostes normatives i la col·laboració en l'elaboració dels projectes normati­vos que afecten el seu àmbit funcional.

 • La tramitació dels procediments de declara­ción de lesivitat d'actes anul·ables i dels procedimien­tos de revocació en relació amb els actes dictats per l'Agència en l'àmbit funcional de gestió tributària.

 • En relació amb la tramitació d'exempcions:

  • La tramitació del procediment per a declarar l'exempció de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de determinats premis literaris, artístics o científics, així com per a declarar la pèrdua del dret a la seua aplicació.

  • La tramitació del procediment per a declarar l'exempció de l'Impost sobre Societats dels rendiments obtinguts pels partits polítics a l'exercici de les seues explotacions econòmiques pròpies, així com per a tramitar la pèrdua del dret a la seua aplicació.

 • En relació amb contribuents no residents o no establits:

  • L'establiment de criteris generals relatius a la gestió de la tributació de no residents que no corresponga a altres àrees funcionals.

  • La gestió dels expedients relatius a les exempcions o devolucions de l'Impost sobre el Valor Afegit a no establits, representacions diplomàtiques i consulars i organismes internacions.

  • La gestió i el control dels subjectes passius de l'Impost sobre el Valor Afegit no establits al territori d'aplicació de l'impost que realitzen operacions subjectes al mateix i no tinguen obligació de nomenar representant, sense perjudici de les competències de comprovació i investigació que corresponguen a altres òrgans en l'àmbit de competències del Departament d'Inspecció Financera i Tributària o de la Delegació Central de Grans Contribuents.

  • Les actuacions i procediments de gestió i inspecció en relació amb l'Impost sobre Successions i Donacions quan les mateixes no es troben cedides a les Comunitats Autònomes, ni corresponga la seua gestió a les Delegacions de l'Agència de Ceuta i de Melilla, sense perjudici de les competències de comprovació i investigació que corresponguen a altres òrgans en l'àmbit de competències del Departament d'Inspecció Financera i Tributària o de la Delegació Central de Grans Contribuents.

  • La gestió i control de les autoliquidacions de l'Impost sobre la Renda de No Residents quan la presentació s'haja de realitzar davant de l'Oficina Nacional de Gestió Tributària o davant de les Delegacions o Administracions de l'Agència, conforme al disposat en l'ordre ministerial reguladora dels models d'autoliquidació per a declarar les rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent.

  • La gestió del règim opcional per a contribuents residents en altres Estats membres de la Unió Europea, en l'Impost sobre la Renda dels No Residents.

  • La gestió i control de l'Impost sobre el Patrimoni per obligació real, sense perjudici de les competències de comprovació i investigació que corresponguen a altres òrgans en l'àmbit de competències del Departament d'Inspecció Financera i Tributària o de la Delegació Central de Grans Contribuents.

  • La gestió i el control de les declaracions i autoliquidacions en les quals s'han de declarar i, en el seu cas, ingressar retencions i ingressos a compte sobre rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent per obligats tributaris no residents, sense perjudici de les competències de comprovació i investigació que corresponguen a altres òrgans en l'àmbit de competències del Departament d'Inspecció Financera i Tributària o de la Delegació Central de Grans Contribuents.

  • La iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que deriven de les actuacions i procediments citats en els ordinals anteriors d'esta lletra.

 • La gestió dels règims especials de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicables a les vendes a distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis, així com la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que deriven de tals actuacions i procediments, sense perjudici de les competències de comprovació i investigació que corresponguen a altres òrgans en l'àmbit de competències del Departament d'Inspecció Financera i Tributària o de la Delegació Central de Grans Contribuents.

 • L'expedició centralitzada de certificats tributa­rios en l'àmbit de la seua competència.

 • L'assistència a les reunions que, en el marc de les relacions internacionals de l'Agència, le corres­ponda per raó de la matèria.

 • La gestió i el control de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats quan la mateixa no es trobe cedida a les Comunitats Autònomes i no corresponga a les Delegacions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Ceuta i a Melilla, així com la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que deriven de tals actuacions i procediments.

 • Qualssevol altres funcions i competències que li atribuïsquen la normativa legal i reglamentària i altres disposicions que siguen d'aplicació.

Subdireccions generals

 • Planificació i Coordinació

  Marta López Martín

 • Tècnica Tributària

  Mercés Jordà Valdizán

 • Informació i Assistència Tributària

  Montserrat Rojo Riol

 • Verificació i Control Tributari

  Ramón Domingo Palacios Delgado

 • Assistència Jurídica i Coordinació Normativa

  Jesús Manuel Gendra Rey

 • Oficina nacional de gestió tributària

  José Luis Adriaensens Cárdenas

Integrada a la Subdirecció General d'Informació i Assistència

 • Unitat Central d'Informació i Assistència Digital

  Mª Sonia Sanz Sánchez