Saltar al contingut principal
Organigrama

Departament d'informàtica tributària

Director del Departament d'Informàtica Tributària

Direcció del Departament d'Informàtica Tributària

Titular:José Borja Tomé

Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Madrid.Pertany al Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat, amb Especialitat Tributària.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com Director del Departament d'Informàtica Tributària per Resolució de 17 de setembre de 2020, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha exercit els següents càrrecs:

 • Subdirector General de Tecnologies d'Anàlisi de la Informació i Investigació del Frau del Departament d'Informàtica Tributària.

 • Subdirector Adjunt i Cap d'Àrea en la Subdirecció General d'Aplicacions de Duanes del Departament d'Informàtica Tributària.

 • Coordinador d'Àrea Informàtica en la Direcció General de Funció Pública.

 • Cap d'Àrea en la Direcció General de la Guàrdia Civil.

 • Cap d'Àrea en el Consell d'Administració de Patrimoni Nacional

Funcions del Departament

 • La direcció, planificació i coordinació de les actuacions de les unitats informàtiques de la Delegació Central de Grans Contribuents i de les Delegacions Especials de l'Agència.

 • L'anàlisi de les necessitats de dotació dels recursos materials informàtics de les unitats de l'Agència, coordinant i assessorant als òrgans centrals i territorials, en els termes que establisca la Direcció General de l'Agència.

 • El desenvolupament, implantació i manteniment dels sistemes informàtics necessaris per a la gestió interna de l'Agència, així com dels programes d'ajuda i de la seua seu electrònica, d'acord amb els Departaments i altres òrgans responsables.

 • L'anàlisi de les necessitats i la implantació, gestió, control i manteniment dels recursos informàtics i de comunicacions que constituïxen la infraestructura sobre la qual se suporten els serveis informàtics de l'Agència.

 • La definició, implantació, control i manteniment actualitzat dels plans d'actuació que garantisquen la recuperació dels serveis informàtics, dins dels terminis establits, en cas de fallada total o parcial de la infraestructura tecnològica que utilitzen.

 • La implementació dels procediments operatius de seguretat dels sistemes d'informació, establint les mesures de seguretat física i lògica i els criteris d'accés a les xarxes des d'ordinadors portàtils o altres dispositius mòbils.

 • El manteniment de la base de dades de contribuents i obligacions tributàries així com la captació i tractament informàtic de dades amb transcendència fiscal procedents del compliment d'obligacions de col·laboració amb l'Administració tributària dels sectors públic i privat.

 • El desenvolupament, implantació i manteniment dels sistemes d'informació necessaris per a l'adequat acompliment de les seues funcions pels òrgans de l'Agència, així com la col·laboració, a estos efectes, amb les Entitats Locals, les Comunitats Autònomes, la Unió Europea i altres organismes i entitats.

 • El desenvolupament, implantació i manteniment dels sistemes d'informació en l'àmbit de duanes i Impostos Especials, així com la col·laboració, a estos efectes, amb la Unió Europea i el sector públic i privat.

 • El desenvolupament, implantació i manteniment de les aplicacions de selecció de contribuents i de control tributari i de les eines d'auditoria fiscal, així com el disseny de sistemes d'anàlisi de la informació, sistemes de gestió del coneixement i desenvolupament de projectes d'innovació tecnològica, d'acord amb els Departaments i altres òrgans responsables.

 • L'anàlisi i aplicació de l'evolució tecnològica en el programari desenvolupat, d'acord amb les possibilitats oferides per les noves tecnologies.

 • La distribució i certificació de dades i claus utilitzades pel personal al servei de l'Agència per a la seua identificació i autenticació electrònica.

 • La programació, el manteniment, la supervisió i el control de qualitat corresponent a les actuacions automatitzades de l'Agència, tret que s'atribuïsquen de forma expressa a altres òrgans de l'Agència.

 • La certificació de l'existència i contingut de les actuacions dels ciutadans en les quals s'hagen utilitzat formes d'identificació i autenticació diferents de la signatura electrònica avançada.

 • El manteniment actualitzat del registre de funcionaris de l'Agència habilitats per a la identificació i autenticació dels ciutadans per a la realització d'operacions per mitjans electrònics, en col·laboració amb els restants òrgans de l'Agència.

 • L'organització i custòdia dels arxius electrònics corporatius de documents electrònics que formen part d'expedients administratius.

 • En el seu àmbit de competències i funcions, velar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els servicis a què es pot accedir a través de la seu electrònica de l'Agència, així com definir les especificacions corresponents a l'actuació automatitzada de l'Agència.

 • Les restants que corresponguen a l'Agència en les matèries enunciades en les lletres anteriors que no estiguen atribuïdes de forma expressa als òrgans rectors o a altres Departaments o Serveis de l'Agència.

Subdireccions generals

 • Planificació i Coordinació Informàtica

  María del Mar Fernández Ibáñez

 • Explotació

  José Vicente Petruzzella Lacave

 • Aplicacions

  Cristina Álvarez Zazo

 • Aplicacions de Duanes i Impostos Especials

  Rosa María Cadenas Martín

 • Anàlisi de la Informació i Investigació del Frau

  Miguel del Sastre Riestra