Saltar al contingut principal
Organigrama

Departament d'inspecció financera i tributària

Director del Departament d'Inspecció

Direcció del Departament d'Inspecció Financera i Tributària

Titular: Javier Hurtado Puerta

Va nàixer a Valladolid el 1964.Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid.Pertany al Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat des de 1991.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com Director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària per Resolució de 2 de juliol 2018, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, exercia el càrrec de Subdirector General d'Inspecció Territorial del Departament d'Inspecció Financera i Tributària des de 2012.

Anteriorment, havia exercit altres càrrecs lligats al mateix Departament:

 • Subdirector General de Planificació i Control (1999-2004).

 • Inspector de l'Àrea de Trames de l'ONIF (2004-2008).

 • Cap de l'Àrea de Frau Organitzat de l'ONIF (2008-2012).

Funcions del Departament

 • La direcció, planificació i coordinació de la inspecció tributària, així com de l'exercici de la potestat sancionadora vinculada a la mateixa, tret de les actuacions relatives als tributs o drets encomanats a altres àrees funcionals.

 • L'elaboració de:

  • Projectes de convenis, acords o tractats internacionals o de la normativa comunitària i l'assistència a les reunions que, en el marc de les relacions internacionals de l'Agència, li corresponga per raó de la matèria.

  • Propostes normatives i la col·laboració en l'elaboració dels projectes normatius que afecten el seu àmbit funcional.

  • Informes en matèria tècnic tributària que no corresponga a altres àrees funcionals, amb criteris generals dirigits als òrgans d'inspecció per a assegurar el tractament homogeni i coordinat dels obligats tributaris, així com qualssevol altres en l'esmentada matèria que li siguen sol·licitats pels Inspectors en Cap.

  • Recopilacions de normativa, jurisprudència i doctrina administrativa així com de documents que resulten d'interés per a la realització de funcions inspectores i la difusió de les mateixes.

 • La tramitació dels procediments de declaració de lesivitat d'actes anul·ables i dels procediments de revocació en relació amb els actes dictats per l'Agència en l'àmbit funcional d'inspecció financera i tributària.

 • L'assistència i suport a les oficines tècniques de la seua àrea funcional a l'exercici de les seues funcions i la coordinació de criteris aplicats per les mateixes.

 • L'establiment de criteris generals per als òrgans d'inspecció financera i tributària en matèria de delicte contra la Hisenda Pública.
 • La direcció, planificació i coordinació de les actuacions i procediments de gestió tributària, l'exercici de la potestat sancionadora vinculada als mateixos, així com l'execució dels programes de devolucions desenvolupats per les unitats que es determinen en la corresponent resolució de la Presidència de l'Agència.

 • L'estudi de la informació rellevant en matèria de blanqueig de capitals, a efectes del seu trasllat a la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

 • La proposta i coordinació dels nomenaments de pèrits judicials i del personal en funcions d'auxili jurisdiccional, així com la coordinació d'altres actuacions de col·laboració amb els òrgans judicials en l'àrea funcional d'inspecció financera i tributària.

 • La proposta dels instruments de planificació d'actuacions, resultats i objectius en matèria d'inspecció que no corresponga a altres àrees funcionals, així com el seguiment i control del seu compliment i l'adopció de mesures o instruccions que asseguren la seua execució, en el marc de la planificació general de l'Agència.

 • La coordinació i l'establiment de directrius en matèria de selecció de contribuents i d'actuacions a desenvolupar als grups de programes, el suport i col·laboració en la selecció de contribuents dels òrgans amb competències inspectores en l'àrea funcional d'inspecció financera i tributària i la realització de tasques de selecció centralitzada.

 • L'elaboració de propostes, el seguiment i, en el seu cas, l'execució de les aplicacions informàtiques de l'àrea funcional d'inspecció financera i tributària, en col·laboració amb el Departament d'Informàtica Tributària.

 • En el seu àmbit de competències i funcions, velar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els servicis a què es pot accedir a través de la seu electrònica de l'Agència, així com definir les especificacions corresponents a l'actuació automatitzada de l'Agència.

 • La direcció, impuls i coordinació de plans específics d'inspecció en el seu àmbit funcional.

 • La coordinació d'actuacions inspectores en què intervinguen òrgans competents en matèria d'inspecció financera i tributària de diverses Delegacions Especials o d'alguna d'elles i de la Delegació Central de Grans Contribuents.

 • La tramitació i control de les denúncies que es presenten al Departament d'Inspecció Financera i Tributària en matèries de la seua competència.

 • La programació, impuls i coordinació de les actuacions inspectores, tant relatives a persones o entitats que tributen en règim de consolidació fiscal en l'Impost sobre Societats o en el règim del grup d'entitats en l'Impost sobre el Valor Afegit, o bé formen part de grups econòmics, unions temporals d'empreses o d'agrupacions d'interés econòmic, com en l'àmbit de la fiscalitat internacional i de no residents.

 • La coordinació i tramitació dels acords previs de valoració de les retribucions en espècie del treball, de despeses corresponents a projectes d'investigació científica o d'innovació tecnològica i d'imputació temporal d'ingressos i despeses competència del titular del Departament.

 • L'anàlisi del frau fiscal, l'elaboració d'estudis i propostes per a combatre'l i detectar-ho precoçment, i l'elaboració i sistematització de mètodes, protocols i tècniques de treball a utilitzar en les actuacions inspectores.

 • El desenvolupament de projectes i programes d'investigació, la coordinació de les actuacions de les unitats especialitzades en investigació i la realització d'actuacions d'investigació.

 • La realització directa d'actuacions d'obtenció d'informació, la coordinació de les unitats especialitzades en captació d'informació i les funcions d'assistència mútua internacional, així com la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que es deriven de les esmentades actuacions.

 • La realització directa de funcions d'auditoria informàtica derivades d'actuacions inspectores o d'auxili judicial i la coordinació de les unitats especialitzades en l'esmentada matèria, així com l'emissió d'informes en matèria de facturació electrònica.

 • La realització directa de les actuacions que integren el procediment inspector en els termes previstos a les corresponents disposicions i la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que deriven d'estes actuacions.
 • La programació, impuls i coordinació de les actuacions inspectores relacionades amb la fiscalitat internacional, en particular en matèria de preus de transferència i de tributació de no residents, així com el suport als òrgans d'inspecció financera i tributària que realitzen les esmentades actuacions, podent, a estos efectes, emetre els informes pertinents.

 • La coordinació de:

  • Les actuacions de les unitats especialitzades en fiscalitat internacional.

  • Els procediments amistosos i dels acords de valoració prèvia d'operacions entre persones o entitats vinculades i, en el seu cas, tramitació dels mateixos.

 • Els controls simultanis amb Administracions tributàries d'altres Estats i, en el seu cas, participació en els mateixos.

 • L'establiment de criteris i directrius d'actuació als Fòrums o reunions internacionals quan estos es referisquen a matèries pròpies de la inspecció financera i tributària, així com en relació amb la col·laboració amb Administracions tributàries d'altres Estats i amb l'assistència mútua internacional quan siga competència de la inspecció financera i tributària.

 • Assistència i suport als òrgans d'inspecció en matèria de valoracions economicofinanceres amb transcendència tributària i, en el seu cas, emissió dels informes pertinents sobre l'esmentada matèria.

 • Qualssevol altres funcions i competències que li atribuïsquen la normativa legal i reglamentària i altres disposicions que siguen d'aplicació.

Subdireccions generals

 • Ordenació Legal i Assistència Jurídica

  Manuel Luis Martínez Cap

 • Estudis, Mètodes i Procediments

  José Feliciano Morales Belinchón

 • Planificació i Control

  Francisco Javier García Berrocal

 • Inspecció Territorial

  María Azucena Horreo Tuero

Depenen directament de la persona titular del Departament d'Inspecció Financera i Tributària:

 • Oficina Nacional d'Investigació del Frau

  José Manuel de Alarcón Estella

 • Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional

  Luis Ramón Jones Rodríguez

 • Unitat Central de Coordinació en matèria de Delictes contra la Hisenda Pública

  M del Rocío Gamo Yagüe

 • Unitat de Coordinació de Grups

  Francisco de A. Iglesias Pérez