Saltar al contingut principal
Organigrama

Departament de recaptació

Directora de Recaptació

Direcció del Departament de Recaptació

Titular: Virginia Muñoz Fernández

Va nàixer a Madrid, és Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i va ingressar al Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat l'any 2005. Màster en Direcció Pública - Promoció XI (2018 - 2019).

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com a Directora del Departament de Recaptació per Resolució de 22 de juliol de 2022 de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha exercit les següents funcions:

 • Subdirectora General de Coordinació i Gestió al Departament de Recaptació (2020 - 2022).
 • Inspectora Coordinadora en la Subdirecció General de Recaptació Executiva al Departament de Recaptació (2019 - 2020).
 • Vicepresidenta del Comissionat per al Mercat de Tabacs (2018 - 2019).
 • Inspectora Oficina Nacional d'Investigació del Frau (2017 - 2018).
 • Cap de la Dependència Regional Adjunta de Recaptació a la Delegació Especial de Madrid (2013 - 2017).
 • Coordinadora d'Unitats Regionals de Recaptació a la Delegació Especial de Madrid (2011 - 2013).
 • Vocal Adjunta en el Gabinet del Director General de l'Agència Tributària (2009 - 2011).
 • Cap de la Dependència de Recaptació de la Delegació de Ciudad Real (2008 - 2009).
 • Coordinadora d'Unitats Regionals de Recaptació a la Delegació Especial de les Canàries (2007 - 2008).

Funcions del Departament

 • La direcció, planificació i coordinació de la gestió recaptatòria atribuïda per l'ordenació jurídica a l'Agència que no corresponga a altres àrees funcionals, així com l'assumida en virtut de conveni o concert amb altres Administracions Públiques.

 • El disseny de sistemes i mètodes per a la gestió recaptatòria en el seu àmbit de competències.

 • La realització de les actuacions necessàries per a l'assumpció per l'Agència de la gestió recaptatòria de deutes de les Administracions Públiques quan així s'establisca per llei o per conveni, i l'estudi i proposta dels convenis sobre prestació dels serveis de recaptació a altres Administracions Públiques.

 • La direcció, planificació i coordinació de les funcions de l'Agència en matèria de comptes restringits de recaptació de tributs, així com l'autorització, supervisió, control i règim d'ingressos d'entitats col·laboradores i de les quals, en el seu cas, presten el Servei de Caixa, exercint, amb relació a les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria, les següents funcions i competències:

  • La recepció, estudi i tramitació de les sol·licituds d'autorització per a actuar com a col·laboradores presentades per les entitats de crèdit.

  • L'elaboració de plans específics d'actuació per a efectuar el control i seguiment de les entitats col·laboradores, així com la supervisió del seu compliment.

  • El control i seguiment de la informació referent a la gestió recaptatòria que estan obligades a subministrar conforme a la normativa aplicable i de les operacions d'ingrés al Banc d'Espanya.

  • El suport i col·laboració amb altres òrgans de l'Agència en matèria d'entitats de crèdit que presten el Servei de Caixa en les Delegacions i Administracions, en el seu cas.

  • La proposta d'obertura d'expedient per a acordar la suspensió o revocació de l'autorització per a actuar com a col·laboradora en la gestió recaptatòria de l'Agència.

  • La iniciació de procediments sancionadors i la imposició de sancions tributàries en els supòsits d'incompliments d'ordres d'embargament de comptes quan l'entitat dipositària tinga la condició de col·laboradora.

  • La pràctica de comprovacions sobre les esmentades entitats en la seua actuació com col·laboradores, de forma individual o dins d'un pla específic d'actuacions.

  • La recepció de les sol·licituds de reembors d'ingressos excessius o duplicats i la realització de les oportunes comprovacions per a proposar, en el seu cas, la devolució de les quantitats ingressades en excés per les entitats col·laboradores.

  • El requeriment a les entitats col·laboradores de l'ingrés de les quantitats per elles recaptades i no ingressades al Tresor Públic en els terminis previstos.

  • La liquidació dels interessos de demora en què hagueren pogut incórrer les entitats col·laboradores en la seua actuació com a tals i la seua notificació per a ingrés al Tresor.

 • L'estudi, el disseny, la planificació i la programació de les actuacions i procediments de recaptació, i l'estudi i la proposta de mesures organitzatives o de racionalització de les actuacions en la gestió de tal naturalesa que no corresponguen a altres àrees funcionals.

 • La proposta dels instruments de planificació d'actuacions, resultats i objectius en matèria de recaptació que no corresponga a altres àrees funcionals, així com el seguiment i control del seu compliment i l'adopció de mesures o instruccions que asseguren la seua execució, en el marc de la planificació general de l'Agència.

 • L'establiment de mecanismes d'impuls i coordinació de les actuacions de gestió recaptatòria dels deutes corresponents a persones o entitats en procés concursal.

 • La planificació i organització de la prevenció i lluita contra el frau a la Hisenda pública en l'àmbit recaptatori i l'establiment de criteris generals a seguir pels òrgans de recaptació.

 • L'elaboració de propostes normatives i la col·laboració en l'elaboració dels projectes normatius que afecten el seu àmbit funcional.

 • La realització directa d'actuacions recaptatòries i la tramitació i resolució d'expedients administratius que se li assignen reglamentàriament, així com les actuacions que es deriven del Pla de Control de l'Agència.

 • La tramitació dels procediments de declaració de lesivitat d'actes anul·ables i dels procediments de revocació en relació amb els actes dictats per l'Agència en l'àmbit funcional de recaptació.

 • La resolució dels expedients de deducció sobre les quantitats que l'Administració General de l'Estat haja de transferir als ens territorials, organismes autònoms, Seguretat Social i altres entitats de Dret públic.

 • Les funcions que la normativa atribuïx al Departament de Recaptació en relació amb les taxes del Sector Públic Estatal.

 • En el seu àmbit de competències i funcions, velar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els servicis a què es pot accedir a través de la seu electrònica de l'Agència, així com definir les especificacions corresponents a l'actuació automatitzada de l'Agència.

 • L'elaboració de propostes, el seguiment i, en el seu cas, l'execució de les aplicacions informàtiques de l'àrea funcional de recaptació, en col·laboració amb el Departament d'Informàtica Tributària.

 • La direcció, planificació i coordinació de l'exercici de la potestat sancionadora vinculada a la gestió recaptatòria.

 • L'emissió d'informes en matèria recaptatòria que no corresponga a altres àrees funcionals, amb criteris generals dirigits als òrgans de recaptació per a assegurar el tractament homogeni i coordinat dels obligats, així com qualssevol altres en l'esmentada matèria que li siguen sol·licitats pels Caps de les Dependències Regionals.

 • La recopilació i difusió de la normativa, la jurisprudència i la doctrina administrativa així com l'elaboració de documents que resulten d'interés per a la realització de la funció recaptatòria.

 • La direcció, planificació i coordinació de les actuacions de gestió recaptatòria i altres de dirigides al cobrament dels deutes tributaris respecte als obligats objecte d'actuacions coordinades entre els òrgans liquidadors i els de recaptació.

 • La coordinació i fixació de directrius per a l'anàlisi i definició de perfils i indicadors de Risc recaptatori mitjançant la utilització d'eines informàtiques, en col·laboració amb el Departament d'Informàtica Tributària.

 • La fixació de les línies concretes d'actuació sobre col·lectius de deutors amb Indicadors de Risc Recaptatori i Programes d'actuació específics respecte a les trames i estructures de frau recaptatori.

 • Qualssevol altres funcions i competències que li atribuïsquen la normativa legal i reglamentària i altres disposicions que siguen d'aplicació.

Subdireccions generals

 • Coordinació i Gestió.

  David Monteseirín Herrera

 • Organització i Planificació.

  Marcos Gómez-Randulfe Álvarez

 • Recaptació executiva.

  Iván Mesón García

 • Procediments Especials.

  Carlos José Dorrego Anta