Saltar al contingut principal
Organigrama

Departament de Recursos Humans

Direcció del Departament de Recursos Humans

Titular: Marta Somarriba Victoria

Enginyera Tècnica d'Obres Públiques per l'Escola Politècnica de Madrid, Llicenciada en Dret per l'UNED, Màster de Direcció Pública del Ministeri d'Hisenda-EOI (2010-2011), pertany al Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat (2005).

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com Directora del Departament de Recursos Humans, per Resolució de 9 de setembre de 2019, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha ocupat diversos llocs en l'organització de l'Agència Estatal d'Administració Tributària:

 • Subdirectora General de Gestió Administrativa de Personal.

 • Cap de Dependència Adjunta de Gestió de Mitjans i Recursos en la Delegació Central de Grans Contribuents.

 • Inspectora coordinadora en la Subdirecció General de Planificació i Estadística del Departament de Duanes i Impostos Especials.

 • Inspectora Adjunta a Unitat en l'Àrea de Duanes de la Delegació Especial de les Balears.

Funcions del Departament

 • La proposta i execució de la política de l'Agència en matèria de recursos humans, incloent el disseny i aplicació dels sistemes d'avaluació de l'acompliment, de la carrera administrativa dels empleats públics i de les seues condicions de treball.

 • La realització d'estudis i propostes en matèria de selecció de personal i la direcció de l'execució dels processos selectius.

 • L'elaboració de projectes normatius, la tramitació de les reclamacions, recursos i procediments de revisió d'ofici en matèria de personal, la coordinació i en el seu cas emplenament dels requeriments judicials en matèria de recursos humans, així com l'execució de les sentències judicials en este àmbit.

 • La coordinació, supervisió i, en el seu cas, tramitació dels procediments d'exigència de responsabilitat disciplinària.

 • L'elaboració dels plans de formació i el seu compliment, així com la proposta d'acords i convenis amb altres entitats en matèria formativa.

 • La proposta d'actuacions en matèria d'acció social i la direcció de la seua execució.

 • La proposta i aplicació de les mesures d'igualtat entre dones i homes respecte a l'àmbit del personal de l'Agència.

 • El disseny, impuls i execució de la gestió del personal de l'Agència en les seues diferents situacions administratives.

 • La realització d'estudis i propostes i la tramitació i execució dels diferents sistemes de provisió de llocs de treball.

 • La gestió i aplicació dels sistemes de retribucions, cotitzacions socials i indemnitzacions per raó del servei.

 • El disseny i explotació dels sistemes d'arxiu d'expedients i procediments de personal i dels historials administratius dels empleats de l'Agència.

 • La realització d'estudis i propostes en matèria de programació de recursos humans i de l'oferta d'ocupació pública.

 • La gestió de la relació de llocs de treball de l'Agència i de qualssevol altres instruments d'ordenació del personal, així com l'elaboració de les propostes per a la seua modificació.

 • L'elaboració de criteris i la supervisió d'actuacions en matèria d'incentivament.

 • Les relacions laborals i l'estudi i negociació dels projectes de convenis del personal laboral i d'un altre tipus d'acords amb la representació del personal.

 • La comunicació i actuacions de l'Agència davant de les autoritats laborals així com les relacions amb les organitzacions sindicals i les associacions professionals del personal.

 • La coordinació i impuls de la prevenció de riscos laborals i de la salut laboral.

 • La direcció, planificació i coordinació en matèria de recursos humans de la gestió de les unitats encarregades de la gestió de mitjans, quan es tracte de processos descentralitzats, així com l'elaboració d'instruccions sobre els procediments de gestió de recursos humans que corresponga realitzar a les esmentades unitats.

 • En el seu àmbit de competències i funcions, velar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els servicis a què es pot accedir a través de la seu electrònica de l'Agència, així com definir les especificacions corresponents a l'actuació automatitzada de l'Agència.

 • Les restants que corresponguen a l'Agència en matèria de recursos humans que no estiguen atribuïdes de forma expressa als òrgans rectors o a altres Departaments o Serveis de l'Agència.

Direcció Adjunta de Recursos Humans

Fernando Miguel Salazar González

Subdireccions generals

 • Gestió Administrativa de Persona

  Javier San Martín Calvo

 • Programació i Incentivament

  Patricia Aparicio González

 • Relacions Laborals

  Javier López Municio