Saltar al contingut principal
Organigrama

Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària

Òrgan col·legiat, integrat per representants de l'Administració Tributària de l'Estat i de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, encarregat de coordinar la gestió dels tributs cedits.

El presidix la persona titular de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i l'integren la persona titular de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que ostenta la Vicepresidència primera, cinc representants de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, les persones titulars de la Secretaria General d'Hisenda, de la Secretaria General de Finançament Territorial i de la Inspecció General del Ministeri d'Economia i Hisenda i una persona representant de cada una de les Comunitats Autònomes de règim comú i de les Ciutats amb Estatut d'Autonomia, una de les quals ostenta la Vicepresidència segona.

Funcions:

  • Informar, abans de la seua aprovació, el Pla d'Objectius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de cada any i realitzar periòdicament el seu seguiment.

  • Establir les línies estratègiques d'actuació dels Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, realitzar el seguiment del seu funcionament, en especial respecte de l'adopció dels dictàmens sobre la tributació aplicable en el cas de conflicte entre l'Administració General de l'Estat i les Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia en relació amb tributs o deutes tributaris incompatibles.

  • Proposar criteris generals d'harmonització de les polítiques normatives de l'Estat i de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia en matèria de tributs cedits, així com de les relatives a la seua gestió.

  • Analitzar i informar els avantprojectes normatius de rang legal que hagen de ser sotmesos a l'aprovació del Govern o Consell de Govern respectiu.

  • Assessorar als òrgans o entitats estatals i autonòmics competents sobre les qüestions relatives a les necessitats i problemes que suscite l'aplicació del sistema tributari.

  • Dissenyar la política general de gestió dels tributs cedits, establir les directrius per a la seua aplicació i coordinació, les línies bàsiques de determinats programes a incloure en els plans de control tributari en relació amb els mateixos i acordar les directrius per a l'execució d'actuacions coordinades.

  • Concretar criteris uniformes sobre el contingut dels intercanvis d'informació de caràcter tributari entre les Administracions autonòmiques i entre estes i la Hisenda de l'Estat i el procediment per a la realització dels mateixos, així com coordinar estos intercanvis, especialment respecte a la comunicació de dades censals, i proposar la implantació de sistemes específics d'intercanvi telemàtic d'informació.

  • Evacuar els informes que li siguen sol·licitats per la Junta Arbitral de resolució de conflictes en matèria de tributs de l'Estat cedits a les Comunitats Autònomes.

  • Proposar, rebre per al seu estudi i analitzar els projectes de convenis entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i les Administracions Autonòmiques.

  • Proposar actes susceptibles d'encàrrec de gestió entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, conforme al previst en esta Llei.

Este òrgan compta amb una Secretaria Tècnica Permanent.