Saltar al contingut principal
Organigrama

Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Jesús Gascón

Titular de la Secretària d'Estat d'Hisenda: Jesús Gascón Catalán

Nascut a Saragossa, és llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa i inspector d'Hisenda de l'Estat, inspector dels Serveis d'Economia i Hisenda i interventor i auditor de l'Estat (en excedència).

Currículum professional

Fins al seu nomenament com a Secretari d'Estat d'Hisenda per Reial Decret 435/2022, de 8 de juny, ha sigut Director General de l'Agència Tributària.També ha sigut Directora General de Tributs, i a l'Agència Tributària ha desempenyorat els llocs de director del Departament de Gestió Tributària, Director Adjunt del Departament d'Organització, Planificació i Relacions Institucionals de l'Agència Tributària, Secretari Tècnic permanent de la Comissió Mixta de Coordinació de la Gestió Tributària, Subdirector General de Verificació i Control Tributari, Subdirector General d'Assistència Jurídica i Coordinació Normativa i Inspector dels Serveis en el Servici d'Auditoria Interna, així com altres llocs en el ministeri i a l'Agència Tributària.

També ha realitzat consultories i participat en reunions i seminaris a Llatinoamèrica, la Unió Europea i la OCDE, mentre ha publicat i impartidament cursos i conferències sobre política fiscal, dret i procediments tributaris i administració tributària per a diferents organitzacions públiques i privades.

Funcions de la Presidència

Vetlar pels objectius assignats a l'Agència, exercir la superior direcció de la mateixa i ostentar la seua representació legal.

Així mateix, li correspon aprovar la relació de llocs de treball i l'oferta d'ocupació de l'Agència, el Pla d'Actuacions i l'avantprojecte de Pressupostos i estructura orgànica.

Exercix respecte al personal de l'Agència i de les especialitats o escales adscrites a la mateixa les competències actualment atribuïdes per les normes del Ministre del Departament o al Secretari d'Estat d'Hisenda.Tot això sense perjudici de la delegació de facultats que puga acordar a favor del Director general i resta del personal directiu de l'agència i dels apoderaments que, és el seu cas, puga atorgar.