Saltar al contingut principal
Organigrama

Servici d'auditoria interna

Directora del Servici d'Auditoria Interna

Direcció del Servici d'Auditoria Interna

Titular: María del Carmen Bernardo Gómez

Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid.Pertany al Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat des de 1991 i al Cos Superior d'Inspectors d'Assegurances de l'Estat (excedent) des de 2003.Inspectora de Serveis del Ministeri d'Economia i Hisenda (2019).Té el Màster en Direcció Pública de l'Institut d'Estudis Fiscals i de l'Escola d'Organització Industrial des de 2015.

Currículum Professional

Fins al seu nomenament com a Directora del Servei d'Auditoria Interna per Resolució de 22 de juliol de 2022, de la Presidència de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, ocupava el càrrec d'Inspectora dels Serveis d'Economia i Hisenda Coordinadora en el Servici d'Auditoria Interna de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Anteriorment ha desempenyorat diversos llocs en l'organització de l'Agència Estatal d'Administració Tributària:

 • Inspectora en Cap Adjunta de l'Equip Central d'Informació de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau al Departament d'Inspecció Financera i Tributària.
 • Cap de la Unitat de Planificació i Coordinació de la Delegació Central de Grans Contribuents.
 • Subdirectora General d'Assistència Jurídica i Coordinació Normativa del Departament de Gestió Tributària.
 • Subdirectora Adjunta de la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Coordinació Normativa del Departament de Gestió Tributària.
 • Coordinadora d'Àrea de la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Coordinació Normativa del Departament de Gestió Tributària.
 • Cap d'Unitat d'Inspecció a la Delegació Especial de Catalunya.

Funcions del Servei

Desenvoluparà les següents funcions:

 • El control intern de tots els serveis de l'Agència, mitjançant la realització d'auditories de qualsevol classe i naturalesa i el desenvolupament d'instruments de control permanent que permeten avaluar la seua eficàcia i eficiència i el compliment de les normes i instruccions, formulant les propostes o recomanacions que deriven de l'esmentada funció en la forma que establisquen les disposicions reguladores de la seua actuació.

 • El control del compliment del pla d'objectius de l'Agència i la formulació de propostes per a la seua adaptació i compliment.

 • La prevenció i detecció de les conductes irregulars, la coordinació, en la forma que es determine per la Direcció General de l'Agència, de les accions relatives a les mateixes i, en el seu cas, la seua investigació, així com l'anàlisi i avaluació dels sistemes de seguretat i control intern de l'Agència.

 • La coordinació i desenvolupament de les funcions que li estan atribuïdes pel Reial Decret 2458/1996, de 2 de desembre, pel qual es crea el Consell per a la Defensa del Contribuent a la Secretaria d'Estat d'Hisenda i, en particular, els encomanats a la Unitat Operativa de l'esmentat Consell.

 • L'informe i elaboració de les propostes que el titular de la Direcció General formula als expedients de compatibilitat.

El Servici d'Auditoria Interna estarà integrat pels següents òrgans amb rang de Subdirecció General:

Els Inspectors i Inspectores dels Serveis:

  • Carmen Alcalá Sacristán

  • María Teresa Campos Ferrer

  • Eduardo Córdoba Ocaña

  • Carlos Cornejo Zahonero

  • Julio García Magán

  • Alejandro Luelmo Fernández

  • Tomás Merola Macanás

  • Antonio Montero Domínguez

  • Jaime Parrondo Aymerich

  • Vicente Peirats Cuesta

  • José Alberto Pérez Pérez

  • Luis Mariano Quirós Rodríguez

  • Esteban Roca Morales

  • Roberto Serrano López

La Unitat Operativa del Consell per a la Defensa del Contribuent:

  • Jaime Parrondo Aymerich