Saltar al contingut principal
Memòria 2019

2.3.Organització

Els òrgans rectors de l'Agència Tributària són:la Presidenta, que és la Secretària d'Estat d'Hisenda i el Director General, amb rang de Sotssecretari.

Correspon a la Presidenta exercir la superior direcció de l'Agència Tributària i ostentar la seua representació legal en tota classe d'actes i contractes, i al Director General dirigir el seu funcionament ordinari.

Són òrgans assessors de la direcció de l'Agència Tributària el Comitè Permanent de Direcció i el Comité de Coordinació de la Direcció Territorial.

El Comitè Permanent de Direcció està presidit per la Presidenta de l'Agència o, en la seua absència, pel Director General, que és el Vicepresident del mateix.De l'esmentat Comité formen part tots els Directors dels Departaments i Servicis de l'Agència Tributària, i, a més, assistixen a les seues reunions el Delegat Central de Grans Contribuents i la Delegada Especial de Madrid.

Membres del Comitè Permanent de Direcció a 31 de desembre de 2019

 • Inés María Bardón Rafael, Presidenta

 • Jesús Gascón Catalán, Director General

 • Gonzalo David García de Castro, Director del Departament de Gestió Tributària

 • Javier Hurtado Puerta, Director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària

 • Guillermo Barros Gallego, Director del Departament de Recaptació

 • Pilar Jurat Corder, Directora del Departament de Duanes i Impostos Especials

 • Manuel Alfonso Castro Martínez, Director del Departament d'Informàtica Tributària

 • Marta Somarriba Victoria, Directora del Departament de Recursos Humans

 • Diego Loma-Osorio Lerena, Director del Servici Jurídic

 • Mª Teresa Campos Ferrer, Directora del Servici d'Auditoria Interna

 • Empara Dolores Sebastiá Casado, Directora del Servici de Gestió Econòmica

 • Rubén Víctor Fernández de Santiago, Director del Servici d'Estudis Tributaris i Estadístiques

 • Rosa Mª Prieto del Rey, Directora del Servici de Planificació i Relacions Institucionals

 • Francisco Javier Hernández García, Director del Gabinet del Director General

 • Manuel Trillo Álvarez, Delegat Central de Grans Contribuents

 • Soledad Fernández Doctor, Delegada Especial de Madrid

El Comité de Coordinació de la Direcció Territorial està presidit pel Director General de l'Agència i format pels membres del Comitè Permanent de Direcció, així com pel Delegat Central de Grans Contribuents i per tots els Delegats Especials de l'Agència.

L'Agència Tributària s'estructura en Servicis Centrals i Servicis Territorials.

Els Servicis centrals es basen en un model d'organització per àrees operatives funcionals i àrees de suport.

Els Servicis territorials, a 31 de desembre de 2019, estaven constituïts per 17 Delegacions Especials -una per cada Comunitat Autònoma- i 39 Delegacions, a les quals s'integren 191 Administracions i 29 Administracions de Duanes i II.EE.

L'any 2006 es va crear la Delegació Central de Grans Contribuents, òrgan amb competència a tot el territori nacional, amb funcions dirigides al control coordinat i a la millora de l'atenció i del servici sobre els grans contribuents.

Addicionalment, l'Agència Tributària forma part i presidix els òrgans col·legiats de coordinació dels tributs cedits previstos en la Llei 22/2009, de 18 de desembre:el Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, integrat per representants de l'Administració tributària de l'Estat i de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, i els Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, integrats per representants de l'Administració tributària de l'Estat i de la Comunitat Autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'Autonomia que es tracte.

L'organigrama bàsic de l'Agència Tributària a 31 de desembre de 2019 es recull a continuació: