Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Centres de treball mòbils o itinerants

El règim general de dietes i despeses de viatge exceptuades de gravamen serà també aplicable a les assignacions per a despeses de locomoció, manutenció i estada que perceben els treballadors contractats específicament per a prestar els seus servicis en empreses amb centres de treball mòbils o itinerants, sempre que aquelles assignacions corresponguen a desplaçaments a municipi diferent del qual constituïsca la residència habitual del treballador.