Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Personal destinat a l'estranger

En estos supòsits no s'exigix el requisit que el desplaçament i permanència no siga per un període continuat superior a nou mesos.

Així mateix, la quantia de les dietes exceptuades de gravamen en estos casos és incompatible amb l'exempció per als rendiments percebuts per treballs realitzats a l'estranger, prevista a l'article 6 del Reglament de l'Impost.

 1. FUNCIONARIS PÚBLICS ESPANYOLS AMB DESTINACIÓ A L'ESTRANGER

  Tindrà la consideració de dieta exceptuada de gravamen l'excés que perceben sobre les retribucions totals que obtindrien en el supòsit de trobar-se destinats a Espanya, com a conseqüència de l'aplicació dels mòduls i de la percepció de les indemnitzacions previstes als articles 4, 5 i 6 del Reial Decret 6/1995, de 13 de gener, pel qual es regula el règim de retribucions dels funcionaris destinats a l'estranger, i calculant l'esmentat excés en la forma prevista a l'esmentat Reial Decret, i la indemnització prevista a l'article 25.1 i 2 del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servici.

 2. PERSONAL AL SERVICI DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT AMB DESTINACIÓ A L'ESTRANGER

  Tindrà la consideració de dieta exceptuada de gravamen l'excés que perceba sobre les retribucions totals que obtindria per sous, triennis, complements o incentius, en el supòsit de trobar-se destinat a Espanya.A estos efectes, l'òrgan competent en matèria retributiva acordarà les equiparacions retributives que puguen correspondre a l'esmentat personal si estiguera destinat a Espanya.

 3. FUNCIONARIS I PERSONAL AL SERVICI D'ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  Tindrà la consideració de dieta exceptuada de gravamen l'excés percebut pels funcionaris i el personal al servici d'altres Administracions Públiques, en la mesura que tinguen la mateixa finalitat que els contemplats als articles 4, 5 i 6 del Reial Decret 6/1995, de 13 de gener, pel que es regula el règim de retribucions dels funcionaris destinats a l'estranger o no excedisca de les equiparacions retributives, respectivament.

 4. EMPLEATS D'EMPRESES AMB DESTINACIÓ A L'ESTRANGER

  Tindrà la consideració de dieta exceptuada de gravamen l'excés que perceben sobre les retribucions totals que obtindrien per sous, jornals, antiguitat, pagues extraordinàries, fins i tot la de beneficis, ajuda familiar o qualsevol altre concepte, per raó de càrrec, ocupació, categoria o professió en el supòsit de trobar-se destinats a Espanya.