Saltar al contingut principal
Convenis de doble imposició firmats per Espanya

Conveni amb Grècia per a evitar la doble imposició referent als impostos sobre herències

CONVENI CELEBRAT EL 6 DE MARÇ DE 1919, FIXANT REGLES QUE S'HAN D'APLICAR A LES SUCCESSIONS DELS ESPANYOLS I DELS GRIEGOS MORTS A GRÈCIA I A ESPANYA, RESPECTIVAMENT
ArticleInformació
Article 1.
 1. En cas de defunció d'un espanyol a Grècia o d'un grec a Espanya, les Autoritats locals donaran immediatament avís de la defunció al cònsol general, cònsol, vicecònsol o agent consular de l'Estat al que pertanguera el difunt i en de la qual circumscripció m'haja esdevingut la defunció.

  Per part seua, l'autoritat consular procedirà de la mateixa manera amb les autoritats locals quan tinga notícia de la defunció abans que estes últimes.

 2. Els cònsols generals, cònsols, vicecònsols i agents consulars seran designats en els articles següents de present Conveni baix la denominació col·lectiva de "cònsol" o "autoritat consular".

 3. La nacionalitat del difunt serà determinada pel seu passaport o qualssevol altres documents que acrediten la seua nacionalitat, i, a falta de documents reconeguts com suficients, per una declaració de l'autoritat consular, que farà fe, llevat que hi haja una prova en contra.

Article 2.
 1. Qualssevol que siguen les qualitats i la nacionalitat dels hereus, bé siguen majors d'edat o menors d'edat, estiguen estos o absents, siguen coneguts o desconeguts els segells es col·locaran en tots els béns mobles i papers del difunt, dins de les venticuatro hores següents al rebut de la notificació de la defunció. Esta col·locació de segells es farà d'ofici, o a petició de les parts interessades, per l'autoritat consular, en presència de l'autoritat local competent requerida degudament, la qual podrà creuar amb els seus segells els de l'autoritat consular.

 2. Si l'autoritat consular no procedira a col·locar els segells, Ia autoritat local competent haurà de fer-ho després de dirigir a este efecte una simple invitació a l'autoritat consular, Ia qual conservarà el dret de creuar amb els seus segells els de l'autoritat local.

 3. La col·locació dels segells no tindrà lloc quan una successió consistisca en una empresa comercial o industrial explotada conforme a les disposicions del paràgraf 2 de l'article 8 de present Conveni.

 4. Per a l'aixecament dels segells es procedirà de comú acord: tanmateix, si després del requeriment per a assistir a l'aixecament dels segells, dirigit per l'autoritat local, o viceversa, Ia autoritat requerida no s'haguera presentat en un termini de quaranta-huit hores a comptar des del rebut de l'avís, l'autoritat consular sola, o l'autoritat local sol, segons el cas, podran procedir cadascuna de per si a l'aixecament dels segells.

 5. Els avisos i requeriments esmentats s'adreçaran per escrit, acusant-se rep de l'entrega.

Article 3.
 1. Després de l'aixecament dels segells es farà l'inventari de tots els béns i efectes del difunt per l'autoritat consular en presència de l'autoritat local, o només per esta última si l'autoritat consular, no havent assistit a la col·locació dels segells, e convidada per l'autoritat local a tindre part en este inventari, no es presentara dins del termini de quaranta-huit hores després del rebut de l'avís.

  Queda entés que si els interessats compareixen per a intervindre en l'inventari seran evidentment admesos.

 2. El cònsol podrà procedir a la col·locació i a l'aixecament dels segells, així com a la formació de l'inventari, bé en persona bé mitjançant un delegat. Este delegat haurà d'anar proveït d'un poder que emane de l'autoritat consular, autoritzat amb el segell oficial.

Article 4. Les autoritats locals competents publicaran els edictes habituals al país, o prescrits per les seues lleis pel que fa a l'obertura de la successió i a la convocación dels hereus i dels creditors, i donaran compte del contingut dels edictes a l'autoritat consular quedant esta en llibertat de fer les publicacions que jutge necessàries.  
Article 5.
 1. Tots els béns mobles que componen la successió a saber: títols, valors, crèdits, papers, així com el testament o els testaments, si existiren, han de ser remesos a l'autoritat consular, a simple petició escrita i sense cap endarrerisc, per l'autoritat local competent. És a esta autoritat a la que incumbix el deure de fer-se lliurar, a este efecte, els elements de la successió per qualsevol notari o advocat, així com per qualsevol banc o caixa de consignació; en una paraula, per qualssevol persona oficial o privada que anara detentora d'algun objecte que forme part de la successió.

 2. Els testaments trobats baix plegue tancat seran oberts per l'autoritat consular, conforme a les lleis del seu país.

  Si el testament del difunt continguera disposicions per les quals alguns béns mobles o immobles, deixats per aquell, dins del país on la successió s'òbriga, hagueren sigut llegats a un o a diversos súbdits d'este Estat, l'autoritat consular haurà de tindre a disposició dels interessats estos testaments, durant el termini de huit mesos previst per l'article 7 per tal d'assegurar-los la possibilitat de gaudir dels privilegis prevists pel paràgraf 2 de l'article 14.

Article 6.
 1. El cònsol està obligat a declarar a l'Autoritat competent del país la quantia de cadascuna de les successions dels seus nacionals que li hagen sigut remeses, a fi que esta Autoritat puga fixar els drets deguts al fisc de l'Estat dins del qual es procedisca a l'obertura de la successió.

 2. Estes declaracions es faran dins del termini de huit mesos, a partir del dia del fallecimienio, si la successió haguera sigut remesa a l'autoritat consular en temps oportú. Si esta remissió anara posterior a l'expiració del terme de huit mesos, Ias esmentades declaracions es faran en el termini més breu possible.

 3. Si la falta de declaració o la falta de pagament dels drets successoris dins del termini determinat portara aconseguisc, d'acord amb les lleis del país, la pena d'una multa, esta no serà aplicable a les successions que es troben en mans de l'autoritat consular, encara que la declaració prevista pel paràgraf 1 d'este article no haguera sigut feta per l'autoritat consular dins del termini més amunt indicat.

 4. Els drets successoris deguts a l'Estat en què la successió siga oberta no es percebran més que sobre la part de l'herència que es trobe en el territori d'este Estat, però en cap cas podran afectar als béns immobles o mobles del difunt situats en la seua pàtria o en uns altres Estats.

 5. Les successions dels espanyols a Grècia i dels grecs a Espanya no seran gravades amb drets successoris diferents o superiors als de les successions dels nacionals.

Article 7.
 1. L'autoritat consular haurà de conservar a títol de depòsit, que quedarà sotmés a les lleis del país, els efectes i valors inventariats, la quantia dels crèdits percebuts i dels ingressos realitzats, així com el producte de la venda dels béns mobles, si ha tingut lloc dins del termini de huit mesos a comptar des del dia de la defunció.

 2. Tanmateix, l'autoritat consular podrà disposar la venda en subhasta pública de tots els objectes mobles de la successió susceptibles de deteriorament i de tots aquells de la qual conservació en especie anara difícil o onerosa. La subhasta es farà per les autoritats locals competents a petició de l'autoritat consular i en la forma prescrita per les lleis del país.

 3. L'autoritat consular tindrà dret a deduir immediatament de l'actiu de la successió les despeses d'última malaltia i d'enterre del difunt, els salaris de la servitud, lloguers i despeses de la mateixa índole, així com les quantitats necessàries per al sosteniment de la família del difunt, si ha lloc.

Article 8.
 1. A reserva de les disposicions de l'article este, el<B> cònsol tindrà el dret de prendre, respecte a la successió mobiliària o immobiliària, totes les mesures que jutge útils en interés dels hereus. Podrà administrar la successió ell mateix o fer-la administrar per un delegat que nomenarà sota la seva responsabilitat i que obrarà en el seu nom.

 2. Si tota o part de la successió estiguera representada per una empresa comercial o industrial, el cònsol no podrà liquidar-la sense el consentiment de tots els hereus.

  A falta d'este consentiment, l'empresa serà explotada sense interrupció fins l'entrega de la successió als hereus.

 3. Estan exceptuats de l'estipulació precedent (paràgraf 2) les empreses comercials i industrials de la qual explotació causara incontestables perjuís. L'autoritat consular podrà liquidar estes empreses, quan el jutge oportú, avisant prèviament, si és possible, als hereus.

Article 9.
 1. Qualsevol reclamació presentada contra la successió pot ser jutjada pels Tribunals del país en què la successió siga oberta, ja que esta reclamació no es fon en un títol d'herència o de llegat i no tinga per objecte un dret real sobre immobles situats fora d'aquell país.

 2. Queda expressament estipulat que els Tribunals del país no seran competents més que en el cas en què l'acció s'intentara dins del termini estipulat en l'article 7 de present Conveni.

Article 10.
 1. En cas d'insuficiència dels valors de la successió a satisfer el pagament íntegre de les obligacions, els creditors podran, si les lleis del país l'autoritzen, sol·licitar de l'autoritat local competent la declaració de trenca. Una vegada feta esta declaració, tots els documents, efectes o valors que formen part de la successió hauran de ser remesos per l'autoritat consular a l'autoritat local competent, o als síndics de la trenca, quedant encarregada l'autoritat consular de representar els interessos dels seus nacionals.

 2. Queda bé entés que la declaració de trenca no podrà afectar més que a la part de la successió que es trobe dins del país en què la successió s'òbriga, i no tindrà cap efecte respecte als béns deixats pel difunt en la seua pàtria o en uns altres països.

Article 11.
 1. A l'expiració del terme fixat per l'article 7, l'autoritat consular saldarà dins del termini de tres mesos, d'acord amb les tarifes en vigor al país, totes les despeses i comptes a càrrec de la successió i satisfarà les reclamacions reconegudes per l'autoritat consular mateixa o pels tribunals del país als que corresponga en virtut de l'article 12 de present Conveni.

 2. L'autoritat consular transmetrà de seguida la successió als drethavents o al seu Govern si els drethavents no es presentaren en persona o no enviaren seus apoderats.

 3. Si hagueren sigut intentades les accions previstes per l'article 9 contra la successió i romangueren en suspens a l'expiració del termini fixat per l'article 7, l'autoritat consular estarà obligada, prèvia orde d'un tribunal competent, a guardar en depòsit la totalitat o aquella part de la successió que bastara a saldar les obligacions, fins tant que els tribunals competents decidisquen en definitiva.

 4. L'autoritat consular no retrà comptes de la gestió de la successió més que al seu Govern. Els hereus tenen dret a rebre una còpia d'aquella memòria.

Article 12.
 1. En totes les qüestiones a què puga donar lloc l'obertura, administració i liquidació de les successions, el cònsol de tots dos país serà reconegut ipso jure com representant de l'herència. Les autoritats locals no podran en cap cas exigir del cònsol els poders que tinguera dels hereus ni les proves oficials de què existixen hereus de la mateixa nacionalitat del difunt.

 2. El cònsol podrà presentar-se o fer-se representar per delegats davant totes les Autoritats competents judicials, administratives o d'altres per a defensar, en tot allò que es referisca a la successió oberta, els interessos de la successió i dels hereus, sostenint els seus drets o contestant a les demandes formulades contra ells. Els delegats designats pel cònsol hauran de posseir totes les qualitats requerides per les lleis del país i esta proveïts d'un <B>poder de l'autoritat consular.

 3. Les autoritats locals tindran dret, a petició dels interessats i si les lleis locals el permeten, a nomenar un representant d'una successió d'un espanyol a Grècia i d'un grec a Espanya per a defensar la successió en les accions judicials que puguen presentar-se contra esta. En este cas, les Autoritats del país estaran obligades en el moment mateix del nomenament, a participar-s'ho a l'autoritat consular, que podrà, si el jutja necessari, substituir a este representant.

 4. Tanmateix, queda bé entés que el cònsol no podrà mai ser personalment encausat en assumptes que es referisquen a les successions dels seus nacionals.

Article 13.
 1. La successió dels béns immobles així com el coneixement de tota demanda o resposta concernents a les successions dels béns immobles, es regiran pels tribunals o altres Autoritats competents del país dins del qual estiguen situats els immobles i conforme a les seues lleis.

 2. En el cas en què la successió estiguera constituïda en part o en la seua totalitat per propietats immobles que, d'acord amb les lleis del país, no anaren aptes per a posseir-les la persona o persones en els qui recaigueren, d'una part i d'una altra li serà concedit als interessats, a falta d'un terme previst per les lleis locals, un termini suficient segons les circumstàncies per a operar de la manera més avantatjosa possible la venda d'aquelles propietats.

Article 14.
 1. La successió dels béns mobles, així com el coneixement de tota demanda o resposta relativa a ells, es regirà pels tribunals o Autoritats competents de l'Estat a què pertanga el difunt i conforme a les lleis d'aquell Estat.

 2. Però si un súbdit del país en què es procedix a l'obertura de la successió fa valer els seus drets a l'esta successió, drets fundats en un títol hereditari o de llegat, i si la seua reclamació anara presentada a l'autoritat consular dins del termini fixat per l'article 7 de present Conveni, l'examen d'esta reclamació serà encomanat als tribunals o Autoritats competents del país en què la successió s'òbriga, amb la condició que entenguen en l'assumpte abans de l'expiració del termini esmentat més amunt. Estos tribunals o Autoritats competents fallaran, conforme a les estipulacions del dret nacional del difunt, sobre la validesa del dret del reclamant, i, si ha lloc, sobreu la part alíquota que li ha de ser atribuïda.

 3. Després d'haver lliurat als drethavents la part alíquota de la successió fixada pels tribunals o Autoritats competents, l'autoritat consular disposarà de la resta de la successió conforme a l'estipulat en l'article 11 de present Conveni.

Article 15. Quan les sentencies dictades pels tribunals espanyols en els assumptes relacionats amb la liquidació de les successions dels béns mobles siguen executòries en virtut de les lleis aplicades pels tribunals competents, seran declarades executòries a Grècia ja que es referixen als béns successoris, baix les condicions i segons les formes establides per les lleis gregues, però sense revisió del fons de l'assumpte.

Així mateix les sentencies dels tribunals grecs relatius a la liquidació de les successions, seran executòries a Espanya sota les mateixes condicions.  

Article 16. Si una successió d'un espanyol a Grècia o d'un grec a Espanya donara lloc a un abintestat, es disposarà dels béns immobles que formen part d'esta successió, segons les lleis de l'Estat en territori del qual estiguen situats els immobles, i quant als béns mobles es disposarà d'ells segons les lleis de l'Estat nacional del difunt.  
Article 17.
 1. Quan un espanyol a Grècia o un grec a Espanya moriren en un lloc on no hi haguera autoritat consular del seu país, l'autoritat local competent procedirà, conforme a les lleis del país, a prendre les mesures preventives per a la conservació de la sucesion. Es remetran en el termini més breu possible a l'autoritat consular competent còpies autèntiques dels documents relatius a les citades mesures, juntament amb l'acta de defunció, el testament o testaments del difunt i els documents que acrediten la seua nacionalitat.

 2. L'autoritat local competent prendrà, respecte als béns deixats pel difunt, totes les mesures prescrites per les lleis del país que regulen la cessió de béns dels seus nacionals i el producte de la successió es transmetrà en el termini més breu possible als agents diplomàtics o consulars de l'Estat al que pertanguera el difunt.

 3. Queda entés que des del moment que el representant diplomàtic de la nació del difunt o l'autoritat consular competent enviaren un delegat al lloc de la defunció, l'autoritat haurà de procedir conforme a les prescripcions contingudes en els articles precedents.

Article 18. Les disposicions de l'este Conveni s'aplicaran igualment a les successions dels súbdits dels dos Estats contractants que havent mort fora del territori de l'altre Estat hagueren deixat en ell béns mobles o immobles.  
Article 19. Este conveni estara en vigor fins expirat el termini d'un any, a partir del dia en què una o una altra de les altes parts contractants el denuncien.   
Article 20. Este conveni serà ratificat i les ratificacions es bescanviaran a Madrid com més prompte millor.

Entraran en vigor un mes després del canvi de ratificacions.   

En fe de la qual cosa els Plenipotenciaris respectius han firmat present Conveni, que han autoritzat amb els seus segells.

Fet per duplicat a Madrid a 6 de març de 1919.

(L. S.) Comte de Romanones.

(L. S.) P. Scassi.

Este conveni ha sigut degudament ratificat i bescanviades les ratificacions en 18 de novembre de 1920