Saltar al contingut principal
Convenis de doble imposició firmats per Espanya

Conveni amb Grècia per a evitar la doble imposició referent als impostos sobre herències

CONVENI CELEBRAT EL 6 DE MARÇ DE 1919, FIXANT REGLES QUE S'HAN D'APLICAR A LES SUCCESSIONS DELS ESPANYOLS I DELS GRECS MORTS A GRÈCIA I A ESPANYA, RESPECTIVAMENT
ArticleInformació
Article 1.
 1. En cas de mort d'un espanyol a Grècia o d'un grec a Espanya, les Autoritats locals donaran immediatament avís de la mort al cònsol general, cònsol, vicecònsol o agent consular de l'Estat al qual pertanguera el difunt i en la circumscripció del qual haja esdevingut la mort.

  Per la seua part, l'autoritat consular procedirà de la mateixa manera amb les autoritats locals quan tinga notícia de la mort abans que estes últimes.

 2. Els cònsols generals, cònsols, vicecònsols i agents consulars seran designats als articles següents del present Conveni davall la denominació col·lectiva de "cònsol" o "autoritat consular".

 3. La nacionalitat del difunt serà determinada pel seu passaport o qualssevol altres documents que acrediten la seua nacionalitat, i, a falta de documents reconeguts com a suficients, per una declaració de l'autoritat consular, que farà fe, tret de prova en contrari.

Article 2.
 1. Qualssevol que siguen les qualitats i la nacionalitat dels hereus, bé siguen majors d'edat o menors d'edat, estiguen presents o absents, siguen coneguts o desconeguts els segells es col·locaran en tots els béns mobles i papers del difunt, dins de les venticuatro hores següents a la rebuda de la notificació de la mort.Esta col·locació de segells es farà d'ofici, o a petició de les parts interessades, per l'autoritat consular, en presència de l'autoritat local competent requerida en deguda forma, que podrà creuar amb els seus segells els de l'autoritat consular.

 2. Si l'autoritat consular no procedira a col·locar els segells, Ia autoritat local competent haurà de fer-ho després de dirigir a tal efecte una simple invitació a l'autoritat consular, Ia quin conservarà el dret de creuar amb els seus segells els de l'autoritat local.

 3. La col·locació dels segells no tindrà lloc quan una successió consistisca en una empresa comercial o industrial explotada conforme a les disposicions del paràgraf 2 de l'article 8 del present Conveni.

 4. Per a l'aixecament dels segells es procedirà de comú acord:tanmateix, si després del requeriment per a assistir a l'aixecament dels segells, dirigit per l'autoritat local, o viceversa, Ia autoritat requerida no s'hauria presentat en un termini de quaranta-huit hores a comptar des del rebut de l'avís, l'autoritat consular sola, o l'autoritat local sola, segons el cas, podran procedir cada una per si mateix a l'aixecament dels segells.

 5. Els avisos i requeriments esmentats es dirigiran per escrit, acusant-se recepció del lliurament.

Article 3.
 1. Després de l'aixecament dels segells es farà l'inventari de tots els béns i efectes del difunt per l'autoritat consular en presència de l'autoritat local, o només per esta última si l'autoritat consular, no havent assistit a la col·locació dels segells, i convidada per l'autoritat local a prendre part en este inventari, no es presentara dins del termini de quaranta-huit hores després del rebut de l'avís.

  Queda entés que si els interessats compareixen per a intervindre en l'inventari seran sens dubte admesos.

 2. El cònsol podrà procedir a la col·locació i a l'aixecament dels segells, així com a la formació de l'inventari, bé en persona bé per mitjà d'un delegat.Este delegat haurà d'anar proveït d'un poder que emane de l'autoritat consular, autoritzat amb el segell oficial.

Article 4. Les autoritats locals competents publicaran els edictes habituals al país, o prescrits per les seues lleis pel que fa a l'obertura de la successió i a la convocació dels hereus i dels creditors, i donaran compte del contingut dels edictes a l'autoritat consular quedant esta en llibertat de fer les publicacions que jutge necessàries. 
Article 5.
 1. Tots els béns mobles que componen la successió a saber:títols, valors, crèdits, papers, així com el testament o els testaments, si existiren, han de ser remesos a l'autoritat consular, a simple petició escrita i sense cap retard, per l'autoritat local competent.És a esta autoritat a la qual incumbix l'haver de fer-se de lliurar, a este efecte, els elements de la successió per qualsevol notari o advocat, així com per tot banc o caixa de consignació;en una paraula, per qualssevol persona oficial o privada que fora detentora d'algun objecte que forme partix de la successió.

 2. Els testaments trobats davall plec tancat seran oberts per l'autoritat consular, conforme a les lleis del seu país.

  Si el testament del difunt continguera disposicions per les quals alguns béns mobles o immobles, deixats per aquell, dins del país on la successió s'òbriga, hagueren sigut llegats a un o a diversos súbdits d'este Estat, l'autoritat consular haurà de tindre a disposició dels interessats els esmentats testaments, durant el termini de huit mesos previst per l'article 7 a fi d'assegurar-los la possibilitat de gaudir dels privilegis previstos pel paràgraf 2 de l'article 14.

Article 6.
 1. El cònsol està obligat a declarar a l'Autoritat competent del país la quantia de cada una de les successions dels seus nacionals que li hagen sigut remeses, a fi que esta Autoritat puga fixar els drets deguts al fisc de l'Estat dins del qual es procedisca a l'obertura de la successió.

 2. Estes declaraciós es faran dins del termini de huit mesos, a partir del dia del fallecimienio, si la successió haguera sigut remesa a l'autoritat consular en temps oportú.Si esta remissió fora posterior a l'expiració del terme de huit mesos, Ias esmentades declaraciós es faran en el més breu termini possible.

 3. Si la falta de declaració o la falta de pagament dels drets successoris dins del termini determinat portara amb si, d'acord amb les lleis del país, la pena d'una multa, esta no serà aplicable a les successions que es troben en mans de l'autoritat consular, encara que la declaració prevista pel paràgraf 1 d'este article no haguera sigut feta per l'autoritat consular dins del termini més amunt indicat.

 4. Els drets successoris deguts a l'Estat en què la successió siga oberta no es percebran més que sobre la part de l'herència que es trobe al territori d'este Estat, però en cap cas no podran afectar els béns immobles o mobles del difunt situats en la seua pàtria o en altres Estats.

 5. Les successions dels espanyols a Grècia i dels grecs a Espanya no seran gravades amb drets successoris diferents o superiors als de les successions dels nacionals.

Article 7.
 1. L'autoritat consular haurà de conservar a títol de depòsit, que quedarà sotmés a les lleis del país, els efectes i valors inventariats, la quantia dels crèdits percebuts i dels ingressos realitzats, així com el producte de la venda dels béns mobles, si ha tingut lloc dins del termini de huit mesos a comptar des del dia de la mort.

 2. Tanmateix, l'autoritat consular podrà disposar la venda en pública subhasta de tots els objectes mobles de la successió susceptibles de deteriorament i de tots aquells la conservació dels quals en espècie fora difícil o onerosa.La subhasta es farà per les autoritats locals competents a petició de l'autoritat consular i en la forma prescrita per les lleis del país.

 3. L'autoritat consular tindrà dret a deduir immediatament de l'actiu de la successió les despeses d'última malaltia i d'enterrament del difunt, els salaris del servici, lloguers i despeses de la mateixa índole, així com les quantitats necessàries per al sosteniment de la família del difunt, si ha lloc.

Article 8.
 1. A reserva de les disposicions de l'article present, el<B> cònsol tindrà el dret de prendre, respecte a la successió mobiliària o immobiliària, totes les mesures que jutge útils en interès dels hereus.Podrà administrar la successió ell mateix o fer-la administrar per un delegat que nomenarà davall la seua responsabilitat i que obrarà en nom seu.

 2. Si tota o part de la successió estiguera representada per una empresa comercial o industrial, el cònsol no podrà liquidar-la sense el consentiment de tots els hereus.

  A falta d'este consentiment, l'empresa serà explotada sense interrupció fins al lliurament de la successió als hereus.

 3. Estan exceptuats de l'estipulació precedent (paràgraf 2) les empreses comercials i industrials l'explotació de les quals causara incontestables perjuís.L'autoritat consular podrà liquidar estes empreses, quan el jutge oportú, avisant prèviament, si és possible, els hereus.

Article 9.
 1. Tota reclamació presentada contra la successió pot ser jutjada pels Tribunals del país en què la successió siga oberta, en tant que esta reclamació no es funde en un títol d'herència o de llegat i no tinga per objecte un dret real sobre immobles situats fora d'eixe país.

 2. Queda expressament estipulat que els Tribunals del país no seran competents més que en el cas en què l'acció s'intentara dins del termini estipulat a l'article 7 del present Conveni.

Article 10.
 1. En cas d'insuficiència dels valors de la successió a satisfer el pagament íntegre de les obligacions, els creditors podran, si les lleis del país l'autoritzen, sol·licitar de l'autoritat local competent la declaració de fallida.Una vegada feta esta declaració, tots els documents, efectes o valors que formen part de la successió hauran de ser remesos per l'autoritat consular a l'autoritat local competent, o als síndics de la fallida, quedant encarregada l'autoritat consular de representar els interessos dels seus nacionals.

 2. Queda bé entés que la declaració de fallida no podrà afectar més que a la part de la successió que es trobe dins del país en què la successió s'òbriga, i no tindrà cap efecte respecte als béns deixats pel difunt en la seua pàtria o en altres països.

Article 11.
 1. A l'expiració del terme fixat per l'article 7, l'autoritat consular saldarà dins del termini de tres mesos, d'acord amb les tarifes en vigor al país, totes les despeses i comptes a càrrec de la successió i satisfarà les reclamacions reconegudes per l'autoritat consular mateixa o pels tribunals del país als quals corresponga en virtut de l'article 12 del present Conveni.

 2. L'autoritat consular transmetrà de seguida la successió als drethavents o al seu Govern si els drethavents no es presentaren en persona o no enviaren els seus apoderats.

 3. Si hagueren sigut intentades les accions previstes per l'article 9 contra la successió i romangueren en suspens a l'expiració del termini fixat per l'article 7, l'autoritat consular estarà obligada, prèvia ordre d'un tribunal competent, a guardar en dipòsit la totalitat o aquella part de la successió amb què n'hi haguera prou a saldar les obligacions, fins i tot tant que els tribunals competents decidisquen en definitiva.

 4. L'autoritat consular no retrà comptes de la gestió de la successió més que al seu Govern.Els hereus tenen dret a rebre una còpia d'eixa memòria.

Article 12.
 1. En totes les qüestions que puga donar lloc l'obertura, administració i liquidació de les successions, el cònsol d'un i un altre país serà reconegut ipso jure com a representant de l'herència.Les autoritats locals no podran en cap cas exigir del cònsol els poders que tinguera dels hereus ni les proves oficials que existixen hereus de la mateixa nacionalitat del difunt.

 2. El cònsol podrà presentar-se o fer-se representar per delegats davant de totes les Autoritats competents judicials, administratives o altres per a defensar, en tot allò que es referisca a la successió oberta, els interessos de la successió i dels hereus, sostenint els seus drets o contestant a les demandes formulades contra ells.Els delegats designats pel cònsol hauran de tindre totes les qualitats requerides per les lleis del país i esta proveïts d'un<B> poder de l'autoritat consular.

 3. Les autoritats locals tindran dret, a petició dels interessats i si les lleis locals ho permeten, a nomenar un representant d'una successió d'un espanyol a Grècia i d'un grec a Espanya per a defensar la successió a les accions judicials que puguen presentar-se contra esta.En este cas, les Autoritats del país estaran obligades en el moment mateix del nomenament, a participar-se'l a l'autoritat consular, que podrà, si ho jutja necessari, substituir l'esmentat representant.

 4. Tanmateix, queda bé entés que el cònsol no podrà mai ser personalment encausat en assumptes que es referisquen a les successions dels seus nacionals.

Article 13.
 1. La successió dels béns immobles així com el coneixement de tota demanda o contestació concernents a les successions dels béns immobles, es regiran pels tribunals o altres Autoritats competents del país dins del qual estiguen situats els immobles i conforme a les seues lleis.

 2. En el cas en què la successió estiguera constituïda en part o en la seua totalitat per propietats immobles que, d'acord amb les lleis del país, no foren aptes per a posseir-les la persona o persones en qui recaigueren, d'una part i d'una altra li serà concedit als interessats, a falta d'un terme previst per les lleis locals, un termini suficient segons les circumstàncies per a operar de la manera més avantatjosa possible la venda d'eixes propietats.

Article 14.
 1. La successió dels béns mobles, així com el coneixement de tota demanda o contestació relativa a ells, es regirà pels tribunals o Autoritats competents de l'Estat que pertanga el difunt i conforme a les lleis d'eixe Estat.

 2. Però si un súbdit del país en què es procedix a l'obertura de la successió fa valdre els seus drets a la joia successió, drets fundats en un títol hereditari o de llegat, i si la seua reclamació fora presentada a l'autoritat consular dins del termini fixat per l'article 7 del present Conveni, l'examen d'esta reclamació serà encomanat als tribunals o Autoritats competents del país en què la successió s'òbriga, a condició que entenguen en l'assumpte abans de l'expiració del termini esmentat més amunt.Estos tribunals o Autoritats competents fallaran, conforme a les estipulacions del dret nacional del difunt, sobre la validesa del dret del reclamant, i, si ha lloc, sobre la part alíquota que li ha de ser atribuïda.

 3. Després d'haver lliurat als drethavents la part alíquota de la successió fixada pels tribunals o Autoritats competents, l'autoritat consular disposarà de la resta de la successió conforme a l'estipulat a l'article 11 del present Conveni.

Article 15. Quan les sentències dictades pels tribunals espanyols en els assumptes relacionats amb la liquidació de les successions dels béns mobles siguen executòries en virtut de les lleis aplicades pels tribunals competents, seran declarades executòries a Grècia en tant que es referixen als béns successoris, davall les condicions i segons les formes establides per les lleis gregues, però sense revisió del fons de l'assumpte.

Així mateix les sentències dels tribunals grecs relatives a la liquidació de les successions, seran executòries a Espanya davall les mateixes condicions. 

Article 16. Si una successió d'un espanyol a Grècia o d'un grec a Espanya donara lloc a un abintestat, es disposarà dels béns immobles que formen part d'esta successió, segons les lleis de l'Estat al territori de la qual estiguen situats els immobles, i quant als béns mobles es disposarà d'ells segons les lleis de l'Estat nacional del difunt. 
Article 17.
 1. Quan un espanyol a Grècia o un grec a Espanya moriren en un lloc on no hi haguera autoritat consular del seu país, l'autoritat local competent procedirà, conforme a les lleis del pais, a prendre les mesures preventives per a la conservacion de la sucesion.Es remetran en el més breu termini possible a l'autoritat consular competent còpies autèntiques dels documents relatius a les esmentades mesures, juntament amb l'acta de defunció, el testament o testaments del difunt i els documents que acrediten la seua nacionalitat.

 2. L'autoritat local competent prendrà, respecte als béns deixats pel difunt, totes les mesures prescrites per les lleis del pais que regulen la cessió de béns dels seus nacionals i el producte de la successió es transmetrà en el més breu termini possible als agents diplomàtics o consulars de l'Estat al qual pertanguera el difunt.

 3. Queda entés que des del moment que el representant diplomàtic de la nació del difunt o l'autoritat consular competent enviaren un delegat al lloc de la mort, l'autoritat haurà de procedir conforme a les prescripcions contingudes als articles precedents.

Article 18. Les disposicions del present Conveni s'aplicaran igualment a les successions dels súbdits dels dos Estats contractants que havent mort fora del territori de l'altre Estat hagueren deixat en ell béns mobles o immobles. 
Article 19. El present Conveni estara en vigor fins i tot expirat el termini d'un any, a partir del dia en què una o una altra de les altes parts contractants ho denuncien.  
Article 20. El present Conveni serà ratificat i les ratificacions es bescanviaran a Madrid com més aviat millor.

Entraran en vigor un mes després del canvi de ratificacions.  

En fe de la qual cosa els Plenipotenciaris respectius han firmat el present Conveni, que han autoritzat amb els seus segells.

Fet per duplicat a Madrid a 6 de març de 1919.

(L. S.)Comte de Romanones.

(L. S.)P. Scassi.

El present Conveni ha sigut degudament ratificat i bescanviada la ratificació 18 de novembre de 1920