Saltar al contingut principal
Convenis de doble imposició firmats per Espanya

Conveni amb Veneçuela per a evitar la doble imposició sobre rendes procedents de l'exercici de la navegació marítima i/o aèria

CONVENI ENTRE EL GOVERN D'ESPANYA I EL GOVERN DE LA REPUBLICA DE VENEÇUELA PER A EVITAR LA DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL EN RELACION AMB L'EXERCICI DE LA NAVEGACION MARITIMA I AEREA

El Govern d'Espanya i el Govern de la República de Veneçuela, desitjosos d'evitar per Conveni bilateral la doble imposició internacional sobre les rendes derivades de l'exercici de la navegació marítima i aèria en tràfic internacional, van firmar el 2 de febrer de 1979 a Caracas un Conveni a estos efectes.Havent-se produït, abans de procedir-se a l'intercanvi dels Instruments de Ratificació de l'esmentat Conveni, modificacions en les ordenacions tributàries d'ambdós Estats, així com alteracions en les realitats econòmiques sobre les quals aquells es projecten, ambdós Governs han convingut el següent:

ArticleInformació
Article 1.

El present Conveni s'aplica als Impostos sobre la Renda exigibles per cadascun dels Estats contractants, qualsevol que siga el sistema de la seua exacció.

Els impostos actuals, als quals s'aplica este Conveni són:

 1. Per la qual cosa es referix a Veneçuela l'"Impost sobre la Renda".

 2. Per la qual cosa es referix a Espanya, l'"Impost sobre Societats" i l'"Impost sobre la Renda de les Persones Físiques".

 3. El Conveni s'aplicarà també als impostos futurs de naturalesa idèntica o anàloga que s'afigen als actuals o els substituïsquen.

Article 2.

Als efectes del present Conveni, les expressions que a continuació se citen, significaran:

 1. El terme "empresa d'un Estat contractant" designa una empresa explotada per una persona física o jurídica considerada resident, a efectes fiscals, d'un dels Estats contractants per les lleis en vigor en l'esmentat Estat.Si fora resident d'ambdós, a efectes del present Conveni, s'entendrà que ho és de l'Estat en què arrele la seua seu de direcció efectiva.

 2. Per "exercici de la navegació marítima o aèria en tràfic internacional" s'entén l'activitat de transport per mar o per aire de persones, bestiar i pesca, correu o mercaderies exercida pel propietari, noliejador o arrendatari de vaixells o aeronaus, així com qualsevol altra activitat preparatòria, auxiliar o complementària relacionada amb el mateix, tret de quan l'activitat es realitze, entre punts situats en un sol Estat contractant.

 3. Els termes "un Estat contractant" i l'"altre Estat contractant" designen Espanya i Veneçuela, segons exigisca el context del Conveni.

 4. El terme "Autoritats competents" designa, en el cas de Veneçuela, la Direcció General Sectorial de Rendes del Ministeri d'Hisenda, i en el cas d'Espanya, el Ministre d'Economia i Hisenda, o qualsevol altra autoritat en la qual el Ministre delegue.

Article 3.
 1. Per a l'aplicació d'este Conveni per un Estat contractant, tota expressió que no estiga definida en el seu articulat, haurà de ser interpretada en el sentit que se li atribuïsca en la legislació fiscal de l'esmentat Estat.

 2. Les Autoritats competents podran realitzar consultes quan l'estimen convenient, a fi d'assegurar la recíproca aplicació i el compliment dels principis i disposicions del present Conveni.

 3. Tal consulta podrà sol·licitar-la qualsevol dels Estats contractants i les reunions per a la seua resolució s'hauran d'iniciar dins dels seixanta dias, explicats a partir de la data de la sol·licitud.

Article 4.
 1. Les rendes obtingudes per una empresa d'un Estat contractant, procedents de l'exercici de la navegació marítima o aèria, en tràfic internacional, estan exemptes d'imposició en l'altre Estat contractant.

 2. La mateixa regla s'aplicarà a les participacions que en activitats conjuntes o "pools" de qualsevol classe per a l'exercici de la navegació maritima o aèria tinga una empresa d'un Estat contractant.

 3. Els beneficis que una empresa d'un Estat contractant obtinga de l'alienació de vaixells o aeronaus explotats en tràfic internacional, o de béns mobles afectes a l'explotació d'estos vaixells o aeronaus, estan exempts d'imposició en l'altre Estat contractant.

 4. El disposat en els paràgrafs anteriors s'aplicarà també a les empreses de navegació aèria d'ambdós Estats contractants, designades de conformitat amb les disposicions pertinents del Conveni sobre Transport Aeri entre Veneçuela i Espanya de 25 de juliol de 1972.

 5. El règim disposat en els paràgrafs anteriors no serà d'aplicació a les rendes obtingudes a l'exercici del transport d'hidrocarburs.

 6. Les empreses marítimes i aèries d'un Estat contractant hauran de presentar, d'acord amb la legislació interna de l'altre Estat contractant i a efectes merament estadístics, una declaració dels resultats econòmics de les seues operacions de transport marítim o aeri i de les operacions amb elles connexes, executades al territori d'este Estat contractant.

Article 5. Les Autoritats competents dels Estats contractants podran intercanviar la informació que consideren necessària per a l'aplicació d'este Conveni, obtinguda d'acord amb el procediment establit en el paràgraf 6 del seu article 4.  
Article 6. Les Autoritats competents dels Estats contractants, a través del procediment esmentat en el paràgraf 2 de l'article 3, asseguraran que del règim tributari previst al present Conveni no siga indegudament gaudit per empreses de tercers Estats. 
Article 7.
 1. Cadascun dels Estats contractants notificarà a l'altre per escrit, com més aviat millor, a través dels canals diplomàtics, el compliment dels procediments requerits per les seues respectives ordenacions per a posar en vigència el present Conveni.

 2. El Conveni entrarà en vigència en la data de l'última d'estes notificacions i farà efecte referent a les rendes obtingudes a partir de l'exercici econòmic que comence immediatament després de la seua entrada en vigència.

 3. No obstant això el disposat en el paràgraf anterior, estaran exempts d'imposició sobre les rendes procedents de l'exercici de la navegació marítima o aèria en el tràfic internacional, els contribuents als quals s'hauria aplicat, d'haver-se procedit al corresponent intercanvi d'Instrumentos de Ratificació, el Conveni subscrit entre ambdós Estats contractants amb data 2 de febrer de 1979, fins a l'exercici fiscal, inclusivament, en el qual entre en vigència el present Convenio.

Article 8. El present Conveni romandrà en vigència indefinidament fins que siga denunciat per un dels Estats contractants.Qualsevol dels esmentats Estats pot denunciar este Conveni, per via diplomàtica, amb un preavís mínim de sis mesos abans del final de l'any natural.

El Conveni deixarà, en tal cas, de tindre efecte per a les rendes obtingudes a partir de l'exercici econòmic que comence immediatament després del de la denúncia.

En fe de la qual cosa els Plenipotenciaris nomenats i degudament autoritzats han firmat i segellat este Conveni.

Fet a Caracas el dia 6 de març de 1986, a dos exemplars igualment autèntics en idioma castellà.

Pel Govern d'Espanya, Amaro González de Mesa i García San Miguel, Ambaixador d'Espanya

Pel Govern de la República de Veneçuela, Simón Alberto Consalví, Ministre de Relacions Exteriors

El present Conveni va entrar en vigor el 18 d'abril de 1988, data de l'última de les notificacions creuades entre les Parts comunicant-se recíprocament el compliment dels procediments requerits per les seues respectives ordenacions, segons s'assenyala en l'apartat 2 del seu article 7.

El que es fa públic per a coneixement general.

Madrid, 30 de gener de 1989.-El Secretari General Tècnic, Javier Jiménez-Ugarte.