Saltar al contingut principal

Ocupació pública.Elecció de destinacions.

Dades Generals

Denominació

Ocupació pública.Elecció de destinacions.

Tipus de procediment

Recursos Humans

Matèria

Ocupació i empleats públics

Objecte

Procedir a l'elecció de destinacions oferides a aspirants que superen processos selectius.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Petició de destinacions

Fases del procediment/servici

Inici:Publicació de la resolució d'oferta de vacants i obertura de termini per a la presentació de peticions.

Tramitació:Emplenament dels models electrònics i remissió electrònica de la mateixa.

Acabament:Publicació de l'adjudicació de destinacions i nomenament de funcionari de carrera.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica