Saltar al contingut principal

Ocupació pública.Devolució taxes d'examen indegudament ingressades

Dades Generals

Denominació

Ocupació pública.Devolució taxes d'examen indegudament ingressades

Tipus de procediment

Recursos Humans

Matèria

Ocupació i empleats públics

Objecte

Sol·licituds de devolució de taxes d'examen abonades per la participació en processos selectius d'accés a la condició de personal de l'AEAT i que hagen sigut satisfetes amb el model 791.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Oficines de Correus

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de devolució de la taxa acompanyada del justificant del pagament.

Fases del procediment/servici

Inici:Sol·licitud devolució taxa.

Tramitació:Peticions d'informe sobre abonaments efectuats i participació en processos selectius.

Acabament:Resolució accedint, denegant o inadmetent la sol·licitud.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica