Saltar al contingut principal

Importació

Dades Generals

Denominació

Importació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment tributari de presentació de declaracions duaneres d'importació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Documentació

Hauran de seguir el model establit en la Resolució del DUA i acompanyar els documents prevists en la mateixa, depenent del tipus d'operació.

Fases del procediment/servici

Inici. Presentació de la declaració duanera.

Tramitació: control de la declaració utilitzant el sistema informatitzat d'anàlisi de riscos.

Terminació: alce de les mercaderies i, eventualment, comunicació de la liquidació provisional practicada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero,

Normativa de tramitación

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero,

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)