Saltar al contingut principal

Trànsit

Dades Generals

Denominació

Trànsit

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment tributari de presentació/recepció de declaracions duaneres de trànsit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Hauran de seguir el model establit en la Resolució del DUA i acompanyar els documents prevists en la mateixa, depenent del tipus d'operació.

Fases del procediment/servici

Inici. Presentació de la declaració duanera.

Tramitació. Control de la declaració utilitzant el sistema informatitzat d'anàlisi de riscos.

Terminació. Autorització a l'eixida/recepció de les mercaderies en règim de trànsit.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Normativa de tramitació

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero,

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)