Saltar al contingut principal

Model 380.IVA:Operacions assimilades a les importacions

Dades Generals

Denominació

Model 380.IVA:Operacions assimilades a les importacions

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment tributari de presentació de la Declaració – Liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit.Operacions assimilades a les importacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

S'haurà de seguir el model aprovat per a cada supòsit de declaració-liquidació.

Fases del procediment/servici

Inici:Presentació de la declaració.

Tramitació:Departament de Duanes i IIEE.

Acabament:Contestació automatitzada de l'Administració comunicant l'admissió.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • ORDRE EHA/1308/2005, d'11 de maig,

    per la que s'aprova el model 380 de declaració-liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit en operacions assimilades a les importacions, es determinen el lloc, forma i termini de presentació, així com les condicions generals i el procediment per a la seua presentació per mitjans telemàtics.(BOE 13-maig-2005)

  • Llei 37/1992, de 28 de desembre,

    de l'Impost sobre el Valor Afegit.(BOE 29-desembre-1992)

  • Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre,

    pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.(BOE 31-desembre-1992)