Saltar al contingut principal

Sol·licitud d'intervenció de marques

Dades Generals

Denominació

Sol·licitud d'intervenció de marques

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització de sol·licituds d'intervenció de les autoritats duaneres en casos de possible vulneració de drets de propietat industrial i intel·lectual.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Documentació

Hauran de seguir el model aprovat en la normativa comunitària (Annex II del Reglament CE (CE) núm. 1891/2004, de la Comissió).

Fases del procediment/servici

Inici: presentació de la sol·licitud

Tramitació: comprovació de què es complixen els requisits tant formals com materials per poder concedir l'autorització.

Terminació: concessió o denegació de la intervenció

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

30 Dia/s hàbil/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica