Saltar al contingut principal

Finestreta Única Duanera (VUA)

Dades Generals

Denominació

Finestreta Única Duanera (VUA)

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

El procediment permet realitzar noves gestions com a conseqüència de l'entrada en producció del projecte de Punt Únic d'Entrada (PUE) dins de la Finestreta Única Duanera (VUA).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Documents que aporte l'interessat en Punt Únic d'Entrada (PUE) de la Finestreta Única Duanera

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la presentació de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-octubre-2015).

Normativa de tramitación

Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-octubre-2015).

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)