Saltar al contingut principal

Finestreta Única Duanera (VUA)

Dades Generals

Denominació

Finestreta Única Duanera (VUA)

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

El procediment permet realitzar noves gestions com a conseqüència de l'entrada en producció del projecte de Punt Únic d'Entrada (PUE) dins de la Finestreta Única Duanera (VUA).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Documents que aporte l'interessat en Punt Únic d'Entrada (PUE) de la Finestreta Única Duanera

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la presentació de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 2-octubre-2015).

Normativa Bàsica

Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 2-octubre-2015).

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servici en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la que es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-desembre-2009)