Saltar al contingut principal

Formalitats relatives a l'arribada i eixida de mercaderies: Autorització d'exportador autoritzat d'origen

Dades Generals

Denominació

Formalitats relatives a l'arribada i eixida de mercaderies: Autorització d'exportador autoritzat d'origen

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment de concessió d'autorització de l'exportador autoritzat a emetre proves d'origen.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

No existix un model específic

Fases del procediment/servici

Inici: presentació de la sol·licitud

Tramitació: verificació del compliment dels requisits exigits en cada cas, per poder obtindre la corresponent autorització.

Terminació: acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Dia/s natural/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica