Saltar al contingut principal

Registres i censos:Sol·licitud d'inscripció en el registre de representants duaners.

Dades Generals

Denominació

Registres i censos:Sol·licitud d'inscripció en el registre de representants duaners.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Sol·licitud de la inscripció en el registre de representants duaners a efectes de poder desenvolupar l'activitat de presentació de declaracions duaneres per compte de tercers.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

L'interessat ha d'adjuntar la documentació que justifique el compliment de les condicions per a la seua inscripció previstes en el RD 335/2010

Fases del procediment/servici

Inici:l'interessat presentarà les dades requerides per a la inscripció en el registre de representants duaners, juntament amb els documents necessaris per a justificar el dret a la seua inscripció.

Tramitació:l'Agència Tributària realitzarà, en el seu cas, les comprovacions oportunes de la declaració i els documents adjunts.

Acabament:l'Agència Tributària realitzarà, en el seu cas, les comprovacions oportunes de la declaració i els documents adjunts.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Director Departament de Duanes i Impostos Especials

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica