Saltar al contingut principal

Trànsit:Destinatari autoritzat de trànsit de la Unió/comú.

Dades Generals

Denominació

Trànsit:Destinatari autoritzat de trànsit de la Unió/comú.

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització de la simplificació de destinatari de trànsit de la Unió Europea i/o del trànsit comú

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servici

Inici:presentació de la sol·licitud

Tramitación:verificación dels requisits exigits per a poder obtindre la corresponent autorització

Acabament:acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 5:Proactiu