Saltar al contingut principal

Trànsit: Expedidor autoritzat de trànsit de la Unió/comú.

Dades Generals

Denominació

Trànsit: Expedidor autoritzat de trànsit de la Unió/comú.

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicencies, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització de la simplificació d'expedidor de trànsit de la Unió Europea i/o del trànsit comú.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servici

Inici: presentació de la sol·licitud:

Tramitació: verificació dels requisits exigits per poder obtindre la corresponent autorització

Terminació: acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica