Saltar al contingut principal

Trànsit: Procediments simplificats propis dels transportes per via aèria (nivell I).

Dades Generals

Denominació

Trànsit: Procediments simplificats propis dels transportes per via aèria (nivell I).

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicencies, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització de la simplificació de trànsit consistent en l'ús del manifest aeri.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servici

Inici: presentació de la sol·licitud.

Tramitació: verificació dels requisits exigits per poder obtindre la corresponent autorització.

Terminació: acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica