Saltar al contingut principal

Règims especials: Autorització del règim de perfeccionament actiu

Dades Generals

Denominació

Règims especials: Autorització del règim de perfeccionament actiu

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Sol·licitud d'autorització per a accedir al règim de perfeccionament actiu.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Documentació exigida per la normativa.

Fases del procediment/servici

Inici: presentació de la sol·licitud.

Tramitació: verificació dels requisits exigits per poder obtindre la corresponent autorització.

Terminació: acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa. Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden PCI/933/2019, de 11 de septiembre,

relativa a la autorización de los regímenes aduaneros especiales de perfeccionamiento activo, de perfeccionamiento pasivo y de importación temporal (BOE 13-septiembre-2019).