Saltar al contingut principal

Règims especials: Autorització de la utilització de la importació temporal, el destí final, el perfeccionament actiu o el perfeccionament passiu en situacions en les que s'aplique l'art.163 del Reglament Delegat

Dades Generals

Denominació

Règims especials: Autorització de la utilització de la importació temporal, el destí final, el perfeccionament actiu o el perfeccionament passiu en situacions en les que s'aplique l'art.163 del Reglament Delegat

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Sol·licitud d'autorització per a acollir-se a determinats règims especials duaners en cas d'aplicació de l'article 163 del Reglament Delegat (UE) 2016/341 de la Comissió, de 17 de desembre de 2015.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

documentació exigida per la normativa

Fases del procediment/servici

Inici. presentació de la sol·licitud.

tramitació: verificació dels requisits exigits per poder obtindre la corresponent autorització.

Terminació: acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Reclamació Economicoadministrativa. Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica