Saltar al contingut principal

Formalitats duaneres: Autorització d'exportació temporal d'envases retornables

Dades Generals

Denominació

Formalitats duaneres: Autorització d'exportació temporal d'envases retornables

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització per a l'exportació temporal d'envases i embalatges que ser reimportats com mercaderia de retorne.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Per Internet, en la Sede electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servici

Inici: presentació de sol·licitud mitjançant formulari electrònic.

Tramitació: comprovació de què es donen els requisits necessaris.

Terminació: decisió final sobre la sol·licitud d'autorització.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Usuari i clau d'accés

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Article 203 del Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013,

pel qual s'establix el codi duaner de la Unió (DOUE, 10-octubre-2013)