Saltar al contingut principal

Valisa diplomàtica

Dades Generals

Denominació

Valisa diplomàtica

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment per a presentació de declaracions de mercaderia de valisa diplomàtica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

No té.

Fases del procediment/servici

Inici. Presentació de la sol·licitud de valisa diplomàtica.

Tramitació. Verificació del compliment dels requisits exigits per poder obtindre el corresponent benefici aranzelari.

Terminació. Acord de l'òrgan competent concedint o denegant la sol·licitud.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica