Saltar al contingut principal

Models 515 i 517. II. EE. Petició de marques fiscals a l'Oficina Gestora d'Impostos Especials.

Dades Generals

Denominació

Models 515 i 517. II. EE. Petició de marques fiscals a l'Oficina Gestora d'Impostos Especials.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud de petició de marques fiscals a l'Oficina Gestora d'Impostos Especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud de petició de marques fiscals de l'impost sobre begudes derivades a l'Oficina Gestora d'Impostos Especials. (Model 517)

Sol·licitud de petició de marques fiscals de l'impost sobre labors del tabac a l'Oficina gestora d'Impostos Especials (model 515)

Fases del procediment/servici

Inici: el subministrador presentarà telemàticament la sol·licitud de petició de marques fiscals a l'Oficina Gestora d'Impostos Especials mitjançant el model corresponent.

Tramitació: esmena si és procedent, no esmena i arxive.

Terminació: admissió del document per l'Oficina Gestora de II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Orden HAC/626/2020, de 6 de julio,

    por la que se modifica la Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas (BOE 9-julio-2020)

  • Orden HAC/66/2024, de 25 de enero,

    por la que se aprueban las normas de desarrollo de las marcas fiscales previstas para todas las labores de tabaco.

Normativa de tramitació

Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre,

por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas (BOE 31-12-2019).

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)