Saltar al contingut principal

Model 542. II. EE. Avituallaments exempts. Aeronaus.

Dades Generals

Denominació

Model 542. II. EE. Avituallaments exempts. Aeronaus.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II. EE.): exempció de l'Impost sobre Hidrocarburs per als productes que es destinen a la seua utilització com carburant en navegació aèria, a excepció de la navegació privada de recree.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

Inici: El subministrador documenta l'operació d'avituallament amb comprovants d'entrega numerats que presenta telemàticament en Model 542.

Tramitació: Esmena. No esmena. Arxive.

Terminació: Admissió del document per l'Oficina Gestora de II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 38/1992, de 28 de diciembre,

    de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992).

  • Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. (BOE 28-julio-1995)

  • Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre,

    por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 01-diciembre-2007)