Saltar al contingut principal

Model 544.II. EE. Pagaments efectuats mitjançant xec o targetes de gasoil bonificat.

Dades Generals

Denominació

Model 544.II. EE. Pagaments efectuats mitjançant xec o targetes de gasoil bonificat.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model 544.Impostos especials (II. EE.):compliment de requisits formals per a la presentació de la relació de pagaments efectuats mitjançant la utilització de xecs o targetes-gasoil bonificat

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Relació de pagaments efectuats mitjançant la utilització de xecs o targetes-gasoil bonificat.(Model 544)

Fases del procediment/servici

Inici:presentació telemàtica (Model 544).

Tramitació:- Esmena.- No esmena:Arxiu.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre,

    per la que s'aproven determinats models, es refonen i actualitzen diverses normes de gestió en relació amb els Impostos Especials de Fabricació i amb l'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs i es modifica l'Ordre EHSA/1308/2005, d'11 de maig, per la qual s'aprova el Model 380 de Declaració-liquidació de l'Impost sobre Valor Afegit en operacions assimilades a les importacions, es determinen el lloc, forma i termini de presentació, així com les condicions generals i el procediment per a la seua presentació per mitjans telemàtics.Article 12.(BOE 1-desembre-2007)

  • Resolució de 16 de setembre de 2004, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària,

    per la qual s'establixen les normes d'emplenament dels documents d'acompanyament que emparen la circulació de productes objecte dels impostos especials de fabricació, el sistema per a la transmissió electrònica de determinats documents i declaraciós utilitzats en la gestió d'impostos especials i s'aprova el model 511.(BOE 11-octubre-2004))