Saltar al contingut principal

Model 547.II. EE. Relació d'abonaments realitzats a detallistes de gasoil bonificat.

Dades Generals

Denominació

Model 547.II. EE. Relació d'abonaments realitzats a detallistes de gasoil bonificat.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model 547.Impostos especials (II. EE.):compliment de requisits formals per a la presentació de la relació d'imports abonats per les entitats emissores de targetes i entitats de crèdit als detallistes de gasoil bonificat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Relació d'abonaments realitzats a detallistes.(Model 547)

Fases del procediment/servici

Inici:presentació telemàtica (Model 547).

Tramitació:- Esmena.- No esmena:Arxiu.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre,

per la que s'aproven determinats models, es refonen i actualitzen diverses normes de gestió en relació amb els Impostos Especials de Fabricació i amb l'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs i es modifica l'Ordre EHSA/1308/2005, d'11 de maig, per la qual s'aprova el Model 380 de Declaració-liquidació de l'Impost sobre Valor Afegit en operacions assimilades a les importacions, es determinen el lloc, forma i termini de presentació, així com les condicions generals i el procediment per a la seua presentació per mitjans telemàtics.Article 16.(BOE 1-desembre-2007)