Saltar al contingut principal

Model 560. II. EE. Impost sobre l'electricitat.

Dades Generals

Denominació

Model 560. II. EE. Impost sobre l'electricitat.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment de requisits formals per a la presentació de declaracions-liquidacions de productes objecte dels Impostos Especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Impost sobre l'Electricitat. Declaració-Liquidació (Model 560)

Fases del procediment/servici

Inici: Presentació telemàtica.

Tramitació: Rectificatives i Complementàries.

Terminació: Admissió del document per Oficina Gestora de II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre,

    per la qual s'aproven determinats models, es refonen i actualitzen diverses normes de gestió en relació amb els Impostos Especials de Fabricació i amb l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs i es modifica l'Ordre EHSA/1308/2005, d'11 de maig, per la qual s'aprova el Model 380 de Declaració-liquidació de l'Impost sobre Valor Afegit en operacions assimilades a les importacions, es determinen el lloc, forma i termini de presentació, així com les condicions generals i el procediment per a la seua presentació per mitjans telemàtics. (BOE 1-desembre-2007)

  • Ordre HAC/172/2021, de 25 de febrer,

    per la qual s'establixen l'estructura i el funcionament del cens d'obligats tributaris per l'Impost Especial sobre l'Electricitat, s'aprova el model 560, "Impost Especial sobre l'Electricitat. Autoliquidació", i es determinen la forma i el procediment per a la seua presentació (BOE 27-febrer-2021).