Saltar al contingut principal

Model 595. II. EE. Impost sobre el carbó.

Dades Generals

Denominació

Model 595. II. EE. Impost sobre el carbó.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment de requisits formals per a la presentació de declaracions-liquidacions de productes objecte dels Impostos Especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Impost el Carbó. Declaració-Liquidació (Model 595)

Fases del procediment/servici

Inici. Presentació telemàtica

Tramitació. Rectificatives i Complementàries

Terminació. Admissió del document per Oficina Gestora de II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden EHA/3947/2006, de 21 de diciembre,

por la que se aprueban los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-liquidación y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria. (BOE 28-diciembre-2006)